Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Comparació de l'índex de groc de diferents polietilens i polipropilens en grança i placa mesurats en dos espectrofotòmetres color-view BYK-GARDNER

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:303
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG303
 • Autors:

  Nadal Lozano, Joan Carles
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-10-15
  Resum: El treball es basa en la comparació de l’índex de groc per polietilens d’alta i baixa densitat i polipropilens en grança i en placa mesurats en dos espectrofotòmetres color-view BYK-GARDNER, anomenats instruments 26006 i 26003. Les mesures es realitzen tant per productes que provenen del procés previ al l’ensacat (productes intermedis) com per productes ensacats (productes finals). Dos mètodes, compressió i injecció, s’han emprat per tal d’obtenir les plaques a mesurar. S’ha comprovat per mitjà de la determinació de la reproductibilitat de l’anàlisi que la mesura de l’índex de groc dels polímers no s’ha vist afectada amb el pas del temps i els polímers són estables. Els resultats mostren que pels productes intermedis, els polipropilens homopolímers (PP) presenten la diferència entre mesures dels dos espectrofotòmetres més gran de tots els polímers mesurats en grança i en placa. En canvi pels polietilens d’alta densitat (PEAD) i polipropilens heterofàsics (PB) les diferències són menors. Pels productes finals el mètode d’injecció per obtenir les plaques és el que aporta unes diferències més baixes entre instruments, però presenta el desavantatge d’un major temps d’obtenció d’aquestes. The work is based on the comparison of the yellow index for high and low density polyethylene and polypropylene in pellets and plaque measured in two spectrophotometers color-view BYK-Gardner, called instruments 26006 and 26003. The measurements are performed both for intermediate products and final products. Two methods, compression and injection, have been used to obtain the plaques for the measurement. When measuring the yellow index of polymers the interday reproducibility was very good, which means that the polymers are stable over time. Results show that in the intermediate products, polypropylene homopolymers (PP) have the biggest difference between measurements from spectrophotometers of all polymers measured in pellets and plaque. However, for high density polyethylene (HDPE) and polypropylene heterophasic (PB) differences are lower. For final products, injection method to obtain the plaques provides very low differences between both instruments, but has the disadvantage of a longer time to obtain the plaques. El trabajo se basa en la comparación del índice de amarillo para polietilenos de alta y baja densidad y polipropilenos en granza y en placa medidos en dos espectrofotómetros color-view BYK-GARDNER, llamados instrumentos 26006 y 26003. Las medidas se realizan tanto para productos que provienen del proceso previo al del ensacado (productos intermedios) como para productos ensacados (productos finales). Dos métodos, compresión e inyección, se han empleado para obtener las placas a medir. Se ha comprobado por medio de la determinación de la reproductibilidad del análisis que la medida del índice de amarillo de los polímeros no se ha visto afectada con el paso del tiempo y los polímeros son estables. Los resultados muestran que para los productos intermedios, los polipropilenos homopolímeros (PP) presentan la diferencia entre medidas de los dos espectrofotómetros más grande de todos los polímeros medidos en granza y en placa. En cambio por los polietilenos de alta densidad (PEAD) y polipropilenos heterofásicos (PB) las diferencias son menores. Para los productos finales el método de inyección para obtener las placas es el que aporta unas diferencias más bajas entre instrumentos, pero presenta la desventaja de un mayor tiempo de obtención de las placas.
  Matèria: Polietilè
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Navarro Garcia, Jose Manuel
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Nadal Lozano, Joan Carles
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Comparació de l'índex de groc de diferents polietilens i polipropilens en grança i placa mesurats en dos espectrofotòmetres color-view BYK-GARDNER Yellow index comparison of different polyethylene and polypropylene in pellets and plaque measured in two spectrophotometers color-view BYK-Gardner Comparación del índice de amarillo de diferentes polietilenos i polipropilenos en granza i placa medidos en dos espectrofotómetros color-view BYK-GARDNER
  Data de la defensa del treball: 2015-07-08
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: índex de groc, polímer, espectrofotòmetre color-view BYK-GARDNER yellow index, polymer, spectrophotometer color-view BYK-Gardner índice de amarillo, polímero, espectrofotómetro color-view BYK-GARDNER
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Comparació de l'índex de groc de diferents polietilens i polipropilens en grança i placa mesurats en dos espectrofotòmetres color-view BYK-GARDNER
  Director del projecte: Marcé Recasens, Rosa Maria
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Polietilè
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar