Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Interacciones entre especies No-Saccharomyces en la fermentación alcohólica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3031
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3031
 • Autors:

  González Fornell, José Manuel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-21
  Resum: Estudis anteriors han demostrat que un cep de Lachancea thermotolerans (Lt2) i un cep de Torulaspora delbrueckii (Td5) inhibeixen la fermentació i limiten el creixement d'un cep de Saccharomyces cerevisiae (ScR) durant la fermentació alcohòlica. Observada aquesta inhibició, es vol comprovar si aquests ceps inhibeixen també la fermentació i el creixement de No-Saccharomyces. Per fer-ho, es van fer fermentacions seqüencials en most sintètic amb Td5 i Lt2 variant l'ordre de la inoculació. En unes d'aquestes fermentacions es mantenia el primer cep inoculat en inocular el segon i en altres s'eliminava aquest primer cep abans d'inocular el segon. Amb aquesta metodologia es va comprovar si la possible inhibició es donava per contacte cèl·lula-cèl·lula o per la secreció d'alguna molècula. Per portar el control de les fermentacions es van fer diverses anàlisis, tant de la cinètica del procés per densitat com de l'evolució de les poblacions, mitjançant l'ús de diferents mitjans diferencials i per PCR quantitativa (qPCR) amb encebadors específics. També es va estudiar l'evolució del consum del nitrogen present al medi. Realitzant aquestes anàlisis i analitzant els resultats obtinguts, es va poder concloure que, a les fermentacions seqüencials mixtes, tant Lt2 com Td5, produeixen una inhibició del creixement entre elles. Tot i això, es produeix una sinergia en la fermentació, accelerant-la. D'altra banda, en les fermentacions seqüencials filtrades, es va observar que es produïa un efecte inhibitori en la fermentació, sent aquest efecte més gran per part de Td5 que de Lt2. Tot i això, el creixement dels llevats en aquestes fermentacions, tot i estar afectat, no s'inhibia. Previous researches have demonstrated that a strain of Lachancea thermotolerans (Lt2) and a strain of Torulaspora delbrueckii (Td5) inhibit the fermentations and reduce the growth of a Saccharomyces cerevisiae’s strain (ScR) during the alcoholic fermentation. Relying on this result, the verification that is wanted to achieve, is to see if these strains inhibit the fermentation and the growth of Non-Saccharomyces too. In order to do that, sequential fermentations were made in synthetic most using Td5 and Lt2, varying the inoculations’ order. In some of these fermentations, the first strain remained inoculated as the second strain was inoculated. In the others of these fermentations, the first strain inoculated was removed before inoculating the second strain. Using this methodology, it was corroborated that the possible inhibition was happening because of a cell-cell contact or because of a specific molecule’s secretion. In order to control the fermentations, several analyses were performed, not only of the process’ kinetic of density but also of the population’s evolution, throw the use of differential medias and quantitative PCR (qPCR) with specific primer. Besides, the evolution of the consume of the media’s nitrogen was also studied. Performing these analyses and examining the results, it could be concluded that Lt2 and Td5 produce a growth inhibition of each other in the sequential mixed fermentations. However, it is producing a synergy in the fermentation, making it faster. In other matters, it was observed that what was being produced was an inhibitory fermentation effect in the sequential filter fermentations. This effect was higher by Td5 than Lt2. Nevertheless, the yeasts growth in these fermentations wasn’t inhibited despite being affected. Estudios anteriores han demostrado que una cepa de Lachancea thermotolerans (Lt2) y una cepa de Torulaspora delbrueckii (Td5) inhiben la fermentación y limitan el crecimiento de una cepa de Saccharomyces cerevisiae (ScR) durante la fermentación alcohólica. Observada esta inhibición, se quiere comprobar si estas cepas inhiben también la fermentación y el crecimiento de No-Saccharomyces. Para ello, se realizaron fermentaciones secuenciales en mosto sintético con Td5 y Lt2 variando el orden de la inoculación. En unas de estas fermentaciones se mantenía la primera cepa inoculada al inocular la segunda y en otras se eliminaba esta primera cepa antes de inocular la segunda. Con esta metodología se comprobó si la posible inhibición se daba por contacto célula-célula o por la secreción de alguna molécula. Para llevar el control de las fermentaciones se realizaron diversos análisis, tanto de la cinética del proceso por densidad, como de la evolución de las poblaciones, mediante el uso de diferentes medios diferenciales y por PCR cuantitativa (qPCR) con cebadores específicos. También se estudió la evolución del consumo del nitrógeno presente en el medio. Realizando estos análisis y analizando los resultados obtenidos, se pudo concluir que, en las fermentaciones secuenciales mixtas, tanto Lt2 como Td5, producen una inhibición del crecimiento entre ellas. Sin embargo, se produce una sinergia en la fermentación, acelerándola. Por otro lado, en las fermentaciones secuenciales filtradas, se observó que se producía un efecto inhibitorio en la fermentación, siendo este efecto mayor por parte de Td5 que de Lt2. No obstante, el crecimiento de las levaduras en estas fermentaciones, a pesar de estar afectado, no se inhibía.
  Matèria: Enologia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Enologia Enology Enología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: González Fornell, José Manuel
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Interaccions entre espècies No-Saccharomyces en la fermentació alcohòlica Interactions between Non-Saccharomyces species in alcoholic fermentation Interacciones entre especies No-Saccharomyces en la fermentación alcohólica
  Data de la defensa del treball: 2020-01-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: interacción, L. thermotolerans, T. delbrueckii interaction, L. thermotolerans, T. delbrueckii interacció, L. thermotolerans, T. delbrueckii
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Interacciones entre especies No-Saccharomyces en la fermentación alcohólica
  Director del projecte: Torija Martínez, María Jesús
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enologia
  Enology
  Enología
  Enologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar