Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Optimització i automatització d'un mètode d'extracció de metabòlits de baix pes molecular de femta humana

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3034
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3034
 • Autors:

  Lacambra Frias, Oriol
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-21
  Resum: En aquest treball, es busca determinar un mètode per a l’extracció de LMWM de femta humana, optimitzar-lo per obtenir el major rendiment i automatitzar-lo per a un ús industrial. Primerament, es va realitzar una cerca bibliogràfica de diferents mètodes, duent a la pre-selecció de dos d’ells, basats un en metanol:aigua i un altre en PBS. Posteriorment, es van realitzar una sèrie de proves per a determinar quin d’aquests oferia millor resultat, basant-nos en anàlisi amb H-RMN, i es van valorar els resultats obtinguts amb l’ajuda del software TopSpin. Es va seleccionar el mètode PBS, per ser més ràpid i oferir millors resultats, i es va optimitzar en proporcions i refinaments fins a seleccionar una quantitat de 0.7 mL de PBS i dos cicles de congelació descongelació. This work seeks to determine a method for the extraction of LMWM from human feces, optimize it for maximum performance, and automate it for industrial use. First, a bibliographic search of different methods was performed, leading to the pre-selection of two of them, one based on methanol:water and another on PBS. Subsequently, a series of tests were performed to determine which of these offered the best result, based on analysis with H-NMR, and the results obtained with the help of TopSpin software were evaluated. The PBS method was selected, as it was faster and offer better results, and was optimized in proportions and refinements to select an amount of 0.7 mL of PBS and two freeze-thaw cycles.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Gil Serret, Míriam
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Lacambra Frias, Oriol
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Optimització i automatització d'un mètode d'extracció de metabòlits de baix pes molecular de femta humana Optimization and automation of a method of extraction of low molecular weight metabolites from human feces Optimización y automatización de un método de extracción de metabolitos de bajo peso molecular en heces humanas
  Data de la defensa del treball: 2020-07-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: heces, método de extracción, H-RMN feces, extraction method, H-RMN femta, mètode d'extracció, H-RMN
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Optimització i automatització d'un mètode d'extracció de metabòlits de baix pes molecular de femta humana
  Director del projecte: Cordero Otero, Ricardo Román
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar