Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Efecte sobre el pH i la conductivitat de diferents compostos de sofre en sòls salins

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:304
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG304
 • Autors:

  Palau Albesa, Miriam
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-10-15
  Resum: Un dels principals problemes dels sòls de la península Ibèrica, principalment a la zona del Mediterrani, és el seu elevat pH i en alguns casos la excesiva salinitat. Aquests dos factors repercuteixen negativament sobre els cultius, impedint que puguin absorbir la quantitat de nutrients necessària per al seu creixement. El sofre elemental és un corrector de la salinitat i del pH del sòl, però no hi ha molts estudis que ho demostrin. Tradicionalment, s’afegeix el sofre pur al sòl en forma de llentia, li costa molt ser degradat per les tiobactèries presents en forma natural degut a la seva insolubilitat i a la mida de partícula (2-3 mm). Aquest treball té com a objectiu comparar l’efecte de diferents productes de sofre sobre la elevada conductivitat i pH de terres del Delta de l’Ebre. S’han avaluat els canvis de pH i de conductivitat en diferents mostres que contenien quantitats variables de sofre en diferents formes. S’han establit corbes de variació per a les diferents dosis de sofre elemental (Agrosolfo), sofre formulat amb bentonita per fusió (Afesol 1), sofre micronitzar formulat amb bentonita per pressió (Afesol 2) i tiobacteries d’origen comercial. En tots els casos, s’ha pogut comprovar la disminució del pH i de la salinitat amb el temps i la dosis del producte, demostrant-se que els productes formulats amb bentonita tenen un efecte més acusat que el sofre elemental. A més, no hi ha grans diferències entre els efectes dels productes formulats amb bentonita, sent ambdós òptims per al seu ús com a correctors. L’addició de tiobactèries juntament amb els formulats de sofre va provocar una disminució del pH i de la salinitat més acusada. Només addicionant tiobactèries, aquestes van activar i degradar el sofre immobilitzat al sòl donant uns resultats comparables a la simple addició de sofre. One of the main problems in Iberian Peninsula soils, mainly in Mediterranean zone, is high levels of pH and in some cases high salinity. These factors, impact in crops negatively, they don’t take up the amount of nutrients necessary for their growth although the soil is rich in them. The elemental sulphur is an important corrector of salinity and pH of the soil, but there aren’t too many studies to demonstrate this. Traditionally pure sulphur is added in soil as lentil form, but the tiobacterias presents in soils need much time to degrade this sulphur because it is insoluble and it particle size is big (2-3 mm). The objective of this study is to compare the effect of different sulphur products about the high conductivity and pH in soils of Delta del Ebre. The changes in pH and conductivity have been evaluated in different samples which contain varying amounts of sulphur, in different form as sulphur and tiobacterias obtained commercially. The variation curves have been established for elemental sulphur (Agrosolfo), sulphur melt formulated with bentonite (Afesol 1), micronized sulphur formulated with bentonite by pressure (Afesol 2) and tiobacterias by commercial origin. In all cases, the decrease of pH and salinity has been checked depending on time and different dose. The products of bentonite have been demonstrated that they have a more pronounced effect that elemental sulphur. Besides there aren’t a big differences between the effects of two products that they have been formulated with bentonite, both are optimal to use as correctors. The addition of tiobacterias with sulphur formulated caused a decrease of pH and salinity more important. Only the addition of tiobacterias activated and degraded sulphur, and it was immobilized in the soil, giving a similar results of the simply addition of sulphur. Uno de los principales problemas de los suelos de la península Ibérica, principalmente en la zona del Mediterráneo, es su elevado pH y en algunos casos la excesiva salinidad. Estos dos factores repercuten negativamente sobre los cultivos, impidiendo que puedan absorber la cantidad de nutrientes necesaria para su crecimiento. El azufre elemental es un conocido corrector de la salinidad y pH del suelo, pero no hay demasiados estudios que así lo demuestren. Tradicionalmente se añade el azufre puro al suelo en forma de lenteja, a este le cuesta mucho ser degradado por la tiobacterias presentes de forma natural debido a su carácter insoluble y al tamaño de partícula (2-3 mm). El presente trabajo tuvo por objetivo comparar el efecto de varios productos de azufre sobre la elevada conductividad y pH de tierras del Delta del Ebro. Se han evaluado los cambios de pH y conductividad en diferentes muestras que contenían cantidades variables de azufre en diferentes formas. Se han establecido curvas de variación para diferentes dosis de azufre elemental (Agrosolfo), azufre formulado con bentonita por fusión (Afesol 1), azufre micronizado formulado con bentonita por presión (Afesol 2) y tiobacterias de origen comercial. En todos los casos se ha podido comprobar la bajada del pH y salinidad con el tiempo y la dosis de los productos, pudiéndose demostrar que los productos formulados con bentonita tienen un efecto más acusado que el azufre elemental. Además no hay grandes diferencias entre los efectos de los dos productos formulados con bentonita, siendo ambos óptimos para su uso como correctores. La adición de tiobacterias junto con los formulados de azufre provocó una bajada del pH y la salinidad más acusada. Así mismo solo la adición de las tiobacterias activó y degradó el azufre inmovilizado en el suelo dando resultados comparables a la adición de azufre.
  Matèria: Sofre-Compostos
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Palau Albesa, Miriam
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Efecte sobre el pH i la conductivitat de diferents compostos de sofre en sòls salins Effect on pH and conductivity by diferents sulphur compounds in saline soils Efecto sobre el pH y la conductivitat de diferentes compuestos de sofre en suelos salinos
  Data de la defensa del treball: 2015-06-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: pH i conductivitat, sofre, salinitat pH and conductivity, sulphur, salinity pH y conductividad, azufre, salinidad
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Efecte sobre el pH i la conductivitat de diferents compostos de sofre en sòls salins
  Director del projecte: Borrull, Francesc
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Sofre-Compostos
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar