Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Aplicación del Lean Management a la planta Cepsa

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3040
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3040
 • Autors:

  Cabello Oliva, Jordi
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-21
  Resum: El present projecte tracta de l'aplicació del Lean Management a la fàbrica de Cepsa Comercial Petroleo Asfaltos, situada a Tarragona. Al començament, es va centrar en aprofundir en tota la filosofia del Lean Management i extreure totes les possibilitats per utilitzar-la durant tot el projecte. A més, per fixar totes les noves idees, es va aplicar l'eina de les 5S en un lloc comú i habitual de la casa. Després de la consolidació de les noves idees, es va utilitzar al llarg del projecte. En primer lloc, es va estudiar el consum de gas a la planta i es van proposar diverses mesures que van ajudar a reduir la factura de gas. En segon lloc, el Value Stream Mapping també es va utilitzar per trobar un nou sistema operatiu per al refredament i l’envasament de betum en Big Bags, amb l'objectiu de reduir el temps emprat durant tot el procés. Després, es va estudiar el sistema de producció de vapor i es van investigar diferents formes de millorar-lo, treballant primer en l'automatització de les vàlvules i després canviant el control de sistema mitjançant nous transmissors. També s'ha treballat en la sectorització de les diferents zones de la planta mitjançant les noves vàlvules. Com també s'utilitza el vapor d'ASESA, s'ha estudiat i implementat un nou cabalímetre de vapor per a un millor control de sistema. A el mateix temps, és va iniciar la investigació sobre la possible millora de la recirculació del betum. A causa de que certs comandes són d’una capacitat més gran, el betum s'emmagatzema en els dipòsits disponibles de major capacitat. El producte dins d'aquest tanc presentava una mala homogeneïtzació causada per la recirculació inferior que hi tenia lloc. Per tant, després d'estudiar i comprendre el funcionament, es va millorar la recirculació del tanc, assegurant una homogeneïtzació adequada. Es van calcular les pèrdues de càrrega i la potència necessària per a transportar el producte pel circuit i garantir que la bomba instal·lada en el procés pugui bombar el betum sense problemes. No obstant això, es va estudiar la seguretat de tota la nova recirculació fent un HAZOP i un miniLOPA per evitar possibles problemes en el futur. A més, l'informe de fabricació va ser millorat perquè originalment era manual. A causa de la quantitat de temps que això requeria, és va desenvolupar un nou informe de fabricació automàtic, enfocat a ser fàcil i simple. Finalment, s'ha realitzat un estudi econòmic per a comprovar si les propostes són rentables. The present project is about the application of Lean Management in Cepsa Comercial Petróleo Asfaltos factory, located in Tarragona. At the beginning, it focused to go deeper into the whole philosophy of Lean Management and extract all the possibilities and chances to use along the project. In addition, to fix all the new ideas, the 5S technique was applied in a common and usual place of the house. After the consolidation of the new ideas, they were used throughout the project. Firstly, the energy consumption of gas at the plant was studied and several measures that helped to reduce the gas bill were proposed. Secondly, ‘Value Stream Mapping’ was also used to find a new operating system for cooling and filling large bags, aimed at reducing the time spent during the whole process. Then, the steam production system was studied and different ways to improve it were investigated, first working on the automation of the valves and then changing the control of the system by means of new transmitters. Work has also been done on the sectorization of the areas by means of the new valves. Since ASESA’s steam is also used, a new steam meter has been studied and implemented to a better control of the system. At the same time, research was started on the possible improvement of bitumen recirculation. Because certain orders are larger than normal, the bitumen is stored in the largest available tanks. The product inside that tank suffered problems because of poor homogenization caused by a bad recirculation. Therefore, after studying and understanding the operation, the recirculation of the tank was improved, ensuring proper homogenization. The load losses and the power required to transport the product along the circuit were calculated to ensure that the pump installed in the process can pump the bitumen without problems. Nevertheless, the safety of the whole new recirculation was studied by making a HazOp and miniLOPA to avoid possible issues on the future. Also, the manufacturing report was enhanced because it was originally manual. Due to the amount of time that this required, a new automatic manufacturing report was developed, focused on being easy and simple. Finally, an economic study has been made to check whether the proposals are feasible to implement. El presente proyecto trata de la aplicación del Lean Management en la fábrica de Cepsa Comercial Petróleo Asfaltos, situada en Tarragona. En un principio, se centró en profundizar en toda la filosofía del Lean Management y extraer todas las posibilidades para utilizarlo a lo largo del proyecto. Además, para fijar todas las nuevas ideas, se aplicó la herramienta de las 5S en un lugar común y habitual de la casa. Después de la consolidación de las nuevas ideas, se utilizó a lo largo del proyecto. En primer lugar, se estudió el consumo de gas en la planta y se propusieron varias medidas que ayudaron a reducir la factura del gas. En segundo lugar, el Value Stream Mapping también se utilizó para encontrar un nuevo sistema operativo para el enfriamiento y llenado de grandes bolsas, con el objetivo de reducir el tiempo empleado durante todo el proceso. Luego, se estudió el sistema de producción de vapor y se investigaron diferentes formas de mejorarlo, trabajando primero en la automatización de las válvulas y luego cambiando el control del sistema mediante nuevos transmisores. También se ha trabajado en la sectorización de las áreas mediante las nuevas válvulas. Como también se utiliza el vapor de ASESA, se ha estudiado e implementado un nuevo medidor de vapor para un mejor control del sistema. Al mismo tiempo, se inició la investigación sobre la posible mejora de la recirculación del betún. Debido a que ciertos pedidos son más grandes de lo normal, el betún se almacena en los mayores depósitos disponibles. El producto dentro de ese tanque sufría problemas debido a la mala homogeneización causada por una mala recirculación. Por lo tanto, después de estudiar y comprender el funcionamiento, se mejoró la recirculación del tanque, asegurando una homogeneización adecuada. Se calcularon las pérdidas de carga y la potencia necesaria para transportar el producto a lo largo del circuito para garantizar que la bomba instalada en el proceso pueda bombear el betún sin problemas. No obstante, se estudió la seguridad de toda la nueva recirculación haciendo un HazOp y un miniLOPA para evitar posibles problemas en el futuro. Además, el informe de fabricación fue mejorado porque originalmente era manual. Debido a la cantidad de tiempo que esto requería, se desarrolló un nuevo informe de fabricación automático, enfocado a ser fácil y simple. Por último, se ha realizado un estudio económico para comprobar si las propuestas son factibles de aplicar.
  Matèria: Enginyeria química
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Cabello Oliva, Jordi
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Aplicació del Lean Management a la planta Cepsa Application of Lean Management in Cepsa factory Aplicación del Lean Management a la planta Cepsa
  Data de la defensa del treball: 2020-07-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Aplicació Lean Management, Eines Lean Application of Lean Management, Lean tools Aplicación Lean Management, Herramientas Lean
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Aplicación del Lean Management a la planta Cepsa
  Director del projecte: Cazorla Martín, José Diego
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar