Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Potential molecular targets for modulating collagen I expression in systemic scleroderma

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3043
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3043
 • Autors:

  Martínez Buigues, Ester
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2020-12-23
  Resum: L'esclerodèrmia comprèn un grup de malalties reumàtiques autoimmunes on la fibrosi dèrmica és la característica principal de la malaltia. Depenent de quins teixits es veuen afectats pel procés fibròtic, la esclerodèrmia es pot dividir en dos tipus. Mentre que la esclerodèrmia localitzada és la forma més lleu de fibrosi, afectant només a la pell, la esclerodèrmia sistèmica es caracteritza principalment per l'excessiva producció i acumulació de col·lagen en la dermis i òrgans interns. Tot i que la mortalitat associada a aquesta malaltia és causada per altres manifestacions clíniques com la fibrosi pulmonar o la crisi renal esclerodèrmica, la fibrosi dèrmica afecta considerablement la qualitat de vida dels pacients. Seguint en aquesta línia, en aquest treball de fi de grau es presenten diferents dianes moleculars que modulen l’expressió de col·lagen I per tal de mitigar la fibrosi cutània en l’esclerodèrmia sistèmica. Per tal de realitzar aquest treball, es duu a terme una revisió bibliogràfica consultant tres bases de dades i deu articles científics son seleccionats per a una posterior discussió. A més, la cerca bibliogràfica es complementa amb un experiment in vitro on s’estudia TANGO1 com una potencial diana molecular investigant l’efecte de l’inhibidor P1 en la secreció de col·lagen I. Finalment, totes les dianes moleculars presentades en aquest treball son discutides per conduir-nos a una millor comprensió de les seves futures aplicacions terapèutiques pel tractament de la fibrosis dèrmica en l’esclerodèrmia sistèmica. Scleroderma comprehends a group of autoimmune rheumatic diseases in which dermal fibrosis is the hallmark of the disease. Depending on which tissues are affected by the fibrotic process, scleroderma can be divided into two types. While localised scleroderma is the mildest form of the condition by only affecting the skin, systemic scleroderma is mainly characterised by the excessive production and accumulation of collagen in the dermis and internal organs. Although the mortality associated with this disease is caused by other clinical manifestations such as scleroderma renal crisis, dermal fibrosis affects considerably the patients’ quality of life. In line with this, this bachelor thesis presents molecular targets that modulate collagen I expression to mitigate cutaneous fibrosis in systemic scleroderma. For this, a literary review is carried out by consulting three different databases and ten scientific articles are selected for further discussion. Besides, the bibliographic search is complemented with an experiment which assesses TANGO1 as a plausible molecular target by investigating the effect of the inhibitor P1 upon collagen I secretion in vitro. Finally, all targets presented in this project are discussed to lead us to a better understanding of the therapeutic application of these for treating cutaneous fibrosis in systemic scleroderma.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Martínez Buigues, Ester
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Potencials dianes moleculars per modular l'expressió de col·lagen tipus I en l'esclerodèrmia sistèmica Potential molecular targets for modulating collagen I expression in systemic scleroderma Potenciales dianas moleculares para modular la expressión de colágeno de tipo I en la esclerodérmia sistémica
  Data de la defensa del treball: 2020-04-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: col·lagen tipus I, esclerosi sistèmica, fibrosi cutània collagen type I, systemic scleroderma, cutaneous fibrosis colágeno tipus I, esclerósis sistémica, fibrosis cutánea
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Potential molecular targets for modulating collagen I expression in systemic scleroderma
  Director del projecte: Cordero Otero, Ricardo Román
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar