Treballs Fi de Grau> Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Diagnosi del planejament de Tarragona est, Sistema d'implementació i urbanització

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3048
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3048
 • Autors:

  Martorell Prado, Enric
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-01-12
  Resum: The work is structured in two blocks, in the first block have been studied the limits of the partial urban plans of eastern Tarragona are studied and in the second block proposes an urbanization and implementation system with the capacity to adapt to an unequal topography depending on the location. From the scenario proposed by the planning of Tarragona for the urbanizations of Llevant, the limits of the PPU are studied and two case studies are examined in depth: the Budellera (PPU-24) and the Torrent de la Bassa Closa (PPU-40). The first case is chosen for its large area, 123 ha and the number of homes proposed, 45 houses / ha. The second case, smaller scale, is chosen due to the fact that it is located close to the Residential City of Tarragona, a non-used sector, with similar extension and with a m² of buildings built similar m² to those planned. It is proposed to modify the limits of the PPU in order to adapt them to the four river basins that flow into Platja Llarga, La Savinosa and L’Arrabassada. This modification makes it possible to avoid orthogonal growths in oil slick, in favor of an urban layout system adapted to the topography and integrated with the streams. As a reference for the implementation and urbanization model, the Residential City of Tarragona is studied, a model in which the layout of roads and buildings use the topography to define their configuration. The proposed system is drawn in the shape of a thorn, starting from a main road parallel to the streams and secondary roads that branch between 45⁰ and 70⁰ from the main artery, depending on the slope of the terrain. The development of the system is projected from four phases of growth with a range of 35 to 60 houses / ha, to be executed according to the demand for housing. The main and secondary roads are designed with the use of parallel bands that allow pedestrian and traffic to be separated from the layout of urban infrastructures to be optimized. The buildings are positioned according to the criteria of orientation and are detached from the alignment of the roads. This allows greater flexibility to generate transition spaces between the public, community and private domain. El treball s’estructura en dos blocs, en el primer bloc s’estudien els límits dels plans parcials urbanístics de Tarragona est i en el segon es planteja un sistema d’urbanització i implementació amb capacitat per adequar-se a una topografia desigual segons l’emplaçament. A partir de l’escenari que es proposa en el planejament de Tarragona per les urbanitzacions de Llevant, s’estudien els límits dels PPU i s’examinen en profunditat dos casos d’estudi: la Budellera (PPU-24) i el Torrent de la Bassa Closa (PPU-40). El primer cas s’escull per la seva gran extensió, 123ha i quantitat d’habitatges proposats, 45hab/ha. El segon cas, de menor envergadura, s’elegeix pel fet de situar-se pròxim a la Ciutat Residencial de Tarragona, sector en desús, d’extensió similar i amb una quantitat de m² construïts similar als projectats. Es proposa modificar els límits dels PPU per tal d’adaptar-los a les quatre conques hidrogràfiques que desemboquen a la Platja Llarga, la Savinosa i l’Arrabassada. Aquesta modificació permet evitar els creixements ortogonals en taca d’oli, a favor d’un sistema de traçat urbanístic adaptat a la topografia i integrat amb les rieres. Com a referència per el model d’implementació i urbanització s’estudia la Ciutat Residencial de Tarragona, model en el que el traçat dels vials i les edificacions utilitzen la orografia per definir la seva configuració. El sistema proposat es traça en forma d’espina, parteix d’un vial principal paral·lel a les rieres i uns vials secundaris que es ramifiquen entre 45⁰ i 70⁰ de l’artèria principal, depenent de la pendent del terreny. El desenvolupament del sistema es projecta a partir de quatre fases de creixement amb una forquilla de 35 a 60 hab/ha, a executar segons la demanda d’habitatges. Els vials principals i secundaris es projecten amb l’ús de franjes paral·leles que permeten distanciar el tràfic rodat dels vianants i optimitzar el traçat de les infraestructures urbanes. Les edificacions es posicionen seguin el criteri de la orientació i es desvinculen de l’alineació dels vials. Això permet una major flexibilitat per generar espais de transició entre el domini públic, comunitari i privat.
  Matèria: Urbanisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Arquitectura Architecture Arquitectura
  Departament: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
  Estudiant: Martorell Prado, Enric
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Diagnóstico del planeamiento de Tarragona este, Sistema de implementación i urbanización Diagnosis of the planning of eastern Tarragona, Implementation and urbanization system
  Data de la defensa del treball: 2020
  Paraules clau: Planificación territorial; urbanismo, territorial planning; urban planning Planificació territorial; urbanisme
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 30
  Títol en la llengua original: Diagnosi del planejament de Tarragona est, Sistema d'implementació i urbanització
  Director del projecte: Rodenas García, Juan Fernando
  Ensenyament(s): Arquitectura
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Arquitectura
  Architecture
  Arquitectura
  Urbanisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar