Treballs Fi de Grau> Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Intervenció al barranc de Simó - Centre de Recursos Ambientals per a la Sostenibilitat

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3050
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3050
 • Autors:

  Navarro Idiarte, Marc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-01-12
  Resum: La inquietud, angoixa i preocupació d’un usuari que, vivint en un entorn privilegiat com el Delta del Ebre, por apreciar com la manca de sensibilitat, d’implicació, de coneixement, de manteniment... desemboquen en problemàtiques a analitzar e intervenir. El projecte comença amb unes mirades a gran escala on la intervenció paisatgística en un barranc busca resoldre unes problemàtiques d’entorn, de teixits que no disposen de connexió, de necessitats tant a nivell territorial, urbà o d’usuari. A mesura que avança l’estudi es va ampliant l’escala fins al nivell urbà on la proposta d’equipament mai deixa de mirar les diagnosis e intervencions proposades, donat que s’origina d’aquestes. Es per això, juntament amb els requeriments a nivell d’entitats i municipal, que la proposta idònia considero que ha de treballar juntament amb aquest gran hort, el barranc, que disposa als seus peus. Un Centre de Recursos Ambientals per a la Sostenibilitat dotaria la població d’unes possibilitats com la de disposar d’espai docent per als estudiants que no pot abastar l’escola agrària per tal d’estudiar els materials i entorn més pròxim, un espai per a la brigada municipal per tal de mantenir les zones verdes i la proposta paisatgística, un espai de pública concurrència per a l’estudi, relació, formació, manutenció... Un programa d’usos per tal de treballar conjuntament amb el barranc i retro alimentar-lo. Un equipament que connecta Amposta, barranc i barri, que resol les problemàtiques d’entorn i manté l’essència que va suposar aquest espai emblemàtic per als ampostins amb un gran valor històric, social i econòmic. El projecte reflexa la mirada d’un usuari del territori escoltant les veus participatives de l’entorn. La inquietud, angustia y preocupación de un usuario que, viviendo en un entorno privilegiado como el Delta del Ebro, aprecia como la falta de sensibilidad, de implicación, de conocimiento, de mantenimiento... desembocan en problemáticas a analizar e intervenir. El proyecto comienza con unas miradas a gran escala donde la intervención paisajística en un barranco busca resolver unas problemáticas de entorno, de tejidos que no disponen de conexión, de necesidades tanto a nivel territorial, urbano o de usuario. A medida que avanza el estudio se va ampliando la escala hasta el nivel urbano donde la propuesta de equipamiento nunca deja de mirar las diagnosis y intervenciones propuestas, dado que se origina de estas. Es por ello, junto con los requerimientos a nivel de entidades y municipal, que la propuesta idónea considero que debe trabajar junto con este gran huerto, el barranco, dispuesto a sus pies. Un Centro de Recursos Ambientales para la Sostenibilidad dotaría la población de unas posibilidades como la de disponer de espacio docente para los estudiantes que no puede abarcar la escuela agraria para estudiar los materiales y entorno más próximo, un espacio para la brigada municipal para mantener las zonas verdes y la propuesta paisajística, un espacio de pública concurrencia para el estudio, relación, formación, manutención... un programa de usos para trabajar conjuntamente con el barranco y retro alimentarlo. Un equipamiento que conecta Amposta, barranco y barrio, que resuelve las problemáticas de entorno y mantiene la esencia que supuso este espacio emblemático para los ampostinos con un gran valor histórico, social y económico. El proyecto refleja la mirada de un usuario del territorio escuchando las voces participativas del entorno.
  Matèria: Paisatgisme
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Arquitectura Architecture Arquitectura
  Departament: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
  Estudiant: Navarro Idiarte, Marc
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Intervention in the Simó ravine - Environmental Resources Center for Sustainability Intervención al barranco de Simó - Centro de Recursos Ambientales per a la Sostenibilidad
  Data de la defensa del treball: 2020-06-29
  Paraules clau: paisajismo; equipamiento; arquitectura landscaping; equipment; architecture paisatgisme; equipament; arquitectura
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 30
  Títol en la llengua original: Intervenció al barranc de Simó - Centre de Recursos Ambientals per a la Sostenibilitat
  Director del projecte: Farreny Morancho, Jaume
  Ensenyament(s): Arquitectura
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Arquitectura
  Architecture
  Arquitectura
  Paisatgisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar