Treballs Fi de Grau> Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Recuperació dels buits i els edificis històrics en el Carrer Major d'Ascó - Allotjament, Habitatge i equipaments públics

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3070
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3070
 • Autors:

  Serra Ribes, Marc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-01-14
  Resum: La propuesta del TFG se sitúa en Ascó, un pequeño pueblo de 1.674 habitantes de la Ribera d’Ebre que, gracias a la instalación de una central nuclear en el pueblo en los años setenta, ha disfrutado de toda clase de equipamientos y prestaciones municipales. Aun así su casco antiguo ha sido despoblado y abandonado por los vecinos, que han preferido habitar la parte nueva del pueblo. La propuesta se ubica en el eje principal de este casco antiguo y se encaja en unos vacíos urbanos generados por el derribo de edificios y en edificios colindantes desocupados, en mal sido y, en algún caso, de interés patrimonial. El proyecto busca revertir la situación de despoblamiento que ha sufrido el espacio recuperando parte de la población de los nuevos ensanches, incentivando a los nuevos vecinos a elegir el casco antiguo para vivir y dotando de un espacio para los turistas para alojarse. El programa consta de un espacio de alojamiento que combina el uso de Hotel y de albergue rural con un bar y un restaurante. De este modo se garantiza la viabilidad del espacio a pesar de que la demanda turística es baja y alterna. También se realiza un aparcamiento municipal y un local vecinal para mejorar las prestaciones de las viviendas actuales y fomentar la ocupación de estas. Además se añaden nuevas viviendas, para que la oferta de vivienda se pueda adaptar a todo tipo de usuarios. La proposta del TFG es situa a Ascó, un petit poble de 1.674 habitants de la Ribera d'Ebre que, gràcies a la instal·lació d'una central nuclear al seu terme als anys setanta, ha gaudit de tota classe d'equipaments i prestacions municipals. Tot i això el seu casc antic ha estat despoblat i abandonat pels veïns, que han preferit habitar la part nova del poble. La proposta s'ubica en l'eix principal d'aquest casc antic i s'encaixa en uns buits urbans generats per enderrocs d'edificis i en edificis annexos desocupats, en mal estat i, en algun cas, amb interès patrimonial. El projecte busca revertir la situació de despoblament que ha sofert l'espai recuperant part de la població dels nous eixamples, incentivant als nous veïns a elegir el casc antic per a viure i dotant d'un espai per als turistes per allotjar-se. El programa consta d'un espai d'allotjament que combina l'ús d'Hotel i d'alberg rural amb un bar i un restaurant. D'aquesta manera es garanteix la viabilitat de l'espai tot i que la demanda turística és baixa i alterna. També es realitza un aparcament municipal i un local veïnal per a millorar les prestacions dels habitatges actuals i fomentar l'ocupació d'aquests. A més a més s'afegeixen nous habitatges, per a que la oferta d'habitatge es pugui adaptar a tota mena d'usuaris.
  Matèria: Restauració
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Arquitectura Architecture Arquitectura
  Departament: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
  Estudiant: Serra Ribes, Marc
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Recuperación de los vacíos y los edificios históricos en la calle "Major" de Ascó - Alojamiento, Vivienda y equipamientos públicos Regain of the empty spaces and historic buildings at the "Major" Street of Ascó - Accommodation, Housing and public equipments
  Data de la defensa del treball: 2020
  Paraules clau: Restauración; Repoblación; Casco viejo Restoration; Repopulation; Old village Restauració; Repoblació; Casc antic
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 30
  Títol en la llengua original: Recuperació dels buits i els edificis històrics en el Carrer Major d'Ascó - Allotjament, Habitatge i equipaments públics
  Director del projecte: Costa Jover, Agustí
  Ensenyament(s): Arquitectura
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Arquitectura
  Architecture
  Arquitectura
  Restauració
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar