Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Características genéticas y variabilidad del SARS-CoV-2, agente causal de la COVID-19

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3073
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3073
 • Autors:

  Campos Martínez, Carolina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-01-21
  Resum: L'anterior brot del SARS-CoV presenta característiques molt semblants a les del nou brot provocat pel SARS-CoV-2. Tots dos es van iniciar en dos mercats de menjar probablement sense control sanitari a partir de la transferència zoonòtica entre espècies. Epidemiològicament han començat de manera similar, encara que han evolucionat de manera diferent: en el segon cas, la dispersió del virus ha estat indiscutiblement de més extensió, probablement pels canvis en les característiques intrínseques del virus. Pel que fa a la seva estructura genòmica, la seva organització és molt semblant i moltes de les regions que determinen la capacitat patogènica estan conservades, però amb algunes diferències a la proteïna spike, que podria ser la raó per la qual el virus ha optimitzat la seva capacitat d'infecció . Pel que fa al tractament, tots dos són responsables de generar la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) per la qual cosa els tractaments pal·liatius usats per al SARS-CoV podrien contemplar-se per al SARS-CoV-2. Es presenta un petit estudi de les mutacions nucleotídiques presents a 28 seqüències de SARS-CoV-2 de pacients de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ​​els canvis aminoacídics que produeixen i el tipus de mutació generada a la seqüència peptídica. Els resultats mostren que la regió més variable del genoma afecta la poliproteïna 1a i la proteïna de la nucleocàpsid. Les mutacions trobades corresponen als resultats d'estudis previs, però varien sovint. The previous SARS-CoV outbreak has very similar characteristics to the new SARS-CoV-2 outbreak. Both started in two food markets probably without sanitary control from zoonotic transfer between species. Epidemiologically they have started in a similar way, although they have evolved differently: in the second case, the spread of the virus has been indisputably more extensive, probably due to changes in the intrinsic characteristics of the virus. As for its genomic structure, its organization is very similar and many of the regions that determine the pathogenic capacity are preserved, but with some differences in the spike protein, which could be the reason why the virus has optimized its ability to infect. In terms of treatment, both are responsible for generating severe acute respiratory syndrome (SARS) so palliative treatments used for SARS-CoV could be considered for SARS-CoV-2. We present a small study of the nucleotide mutations present in 28 sequences of SARS-CoV-2 from patients at the Vall d'Hebrón hospital in Barcelona, the amino acid changes and the type of mutation generated in the peptide sequence. The results show that the most variable region of the genome affects the polyprotein 1a and the nucleocapsid protein. The mutations found correspond to the results of previous studies but vary in frequency. El anterior brote del SARS-CoV presenta características muy similares a las del nuevo brote provocado por el SARS-CoV-2. Ambos se iniciaron en dos mercados de comida probablemente sin control sanitario a partir de la transferencia zoonótica entre especies. Epidemiológicamente han empezado de forma similar, aunque han evolucionado de forma distinta: en el segundo caso, la dispersión del virus ha sido indiscutiblemente de mayor extensión, probablemente por los cambios en las características intrínsecas del virus. En cuanto a su estructura genómica, su organización es muy parecida y muchas de las regiones que determinan la capacidad patogénica están conservadas, pero con algunas diferencias en la proteína spike, que podría ser la razón por la cual el virus ha optimizado su capacidad de infección. En cuanto al tratamiento, ambos son responsables de generar el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) por lo que los tratamientos paliativos usados para el SARS-CoV podrían contemplarse para el SARS-CoV-2. Se presenta un pequeño estudio de las mutaciones nucleotídicas presentes en 28 secuencias de SARS-CoV-2 de pacientes del hospital Vall d’Hebrón de Barcelona, los cambios aminoacídicos que producen y el tipo de mutación generada en la secuencia peptídica. Los resultados muestran que la región más variable del genoma afecta a la poliproteína 1a y a la proteína de la nucleocápside. Las mutaciones halladas corresponden a los resultados de estudios previos, pero varían en su frecuencia.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Campos Martínez, Carolina
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Característiques genètiques i variabilitat del SARS-CoV-2, agent causal de la COVID-19 Genetic traits and variability of SARS-CoV-2, the causative agent of COVID-19 Características genéticas y variabilidad del SARS-CoV-2, agente causal de la COVID-19
  Data de la defensa del treball: 2020-07-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: SARS-CoV-2, proteina spike, mutacions SARS-CoV-2, spike protein, mutations SARS-CoV-2, proteína spike, mutaciones
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Características genéticas y variabilidad del SARS-CoV-2, agente causal de la COVID-19
  Director del projecte: Paredes Aguilar, Katihuska
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar