Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Bullying a les escoles de Salou

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3148
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3148
 • Autors:

  Larred Van der Klift, Desiree
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-04-22
  Resum: Aquest article, presenta la metodologia i resultats de la recerca titulada Bullying a les escoles de Salou duta a terme amb la finalitat d'estudiar el fenomen del Bullying a les escoles públiques, Europa i Santa Maria del Mar, situades en municipi de Salou, concretament en l'alumnat 5è i 6è de primària. Al llarg d'aquest text, es podrà trobar una al·lusió detallada del procés d'aquest estudi, d'una banda, aspectes de fonamentació teòrica del terme Bullying: definició, evolució històrica, tipologia i estructura (composta per tres participants: agressor, víctima i l'observador). D’altra banda, l'anàlisi quantitativa dels resultats, presentats de forma estadística i descriptiva per a assenyalar objectivament el grau de presència d'aquestes problemàtiques i poder fer una aportació tant en la seva detecció com en la cerca de vies per a la seva solució. Juntament amb aspectes referents al seu plantejament metodològic, com l’instrument per a recollir i classificar les dades triades; enquestes de 30 preguntes dirigides a 90 estudiants de totes dues institucions, en les quals s'aborden aspectes intrapersonals com l'autoconcepte i l'entorn familiar dels estudiants, i els aspectes interpersonals com la relació amb els seus companys i la seva percepció educativa. Com a conclusió, s’exposarà la reflexió sobre el perfil psicològic d'aquests i el paper d'agents de la societat (escola i família) en relació a les seves causes i les seves conseqüències. This article introduces the methodology and results of the research entitled Bullying in schools in Salou carried out with the purpose of studying the phenomenon of Bullying in public schools: Europa and Santa María del Mar, located in the municipality of Salou, specifically in the 5th and 6th grade students. Troughout this text, you will find a detailed reference to the process of execution of this study, on the one hand, aspects of the theoretical basis of the term Bullying: definition, historical evolution, typology and structure (composed of three participants: aggressor, victim and the observer). On the other hand, the quantitative analysis of the results, presented in a statistical and descriptive way to objectively indicate the degree of presence of these problems and to be able to make a contribution both in their detection and in the search for ways to solve it. Along with aspects related to its methodological approach, such as the instrument for collecting and classifying the chosen data; surveys of 30 questions aimed at 90 students from both institutions, in which intrapersonal aspects such as self-concept and the family environment of students are addressed, and interpersonal aspects such as the relationship with their peers and their educational perception. Likewise, aspects related to its methodological approach, such as the instrument to collect and classify the chosen data; surveys of 30 questions addressed to 90 students of both institutions, in which aspects are addressed intrapersonal as the self-concept and family environment of students, and interpersonal aspects such as the relationship with their peers and their educational perception. As a conclusion, the reflection on the psychological profile of these and the role of agents of society (school and family) related to their causes and their consequences will be presented. Este artículo, presenta la metodología y resultados de la investigación titulada Bullying en las escuelas de Salou, llevada a cabo con el fin de estudiar el fenómeno del Bullying en las escuelas públicas, Europa y Santa Maria de Mar, situadas en municipio de Salou, concretamente en el alumnado 5.º y 6.º de primaria. A lo largo de este texto, se podrá encontrar una alusión detallada del proceso de este estudio, por un lado, aspectos de fundamentación teórica del término Bullying: definición, evolución histórica, tipología y estructura (compuesta por tres participantes: agresor, víctima y el observador). Por otro lado, el análisis cuantitativo de los resultados, presentados de forma estadística y descriptiva para señalar objetivamente el grado de presencia de estas problemáticas y poder hacer una aportación tanto en su detección como en la busca de vías para su solución. Junto con aspectos referentes a su planteamiento metodológico, como el instrumento para recoger y clasificar los datos elegidos; encuestas de 30 preguntas dirigidas a 90 estudiantes de ambas instituciones, en las cuales se abordan aspectos intrapersonals como el autoconcepto y el entorno familiar de los estudiantes, y los aspectos interpersonales como la relación con sus compañeros y su percepción educativa. Como conclusión, se expondrá la reflexión sobre el perfil psicológico de estos y el papel de agentes de la sociedad (escuela y familia) en relación a sus causas y sus consecuencias.
  Matèria: Treball Social
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Larred Van der Klift, Desiree
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Bullying a les escoles de Salou Bullying in Salou's Schools Bullying en los colegios de Salou
  Data de la defensa del treball: 2020-11-19
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Bullying, perfils psicològics dels seus participants, escoles públiques de Salou Bullying, pchycological profiles, public schools Bullying, perfiles psicológicos de sus participantes, escuelas públicas de Salou
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Bullying a les escoles de Salou
  Director del projecte: Torrens Bonet, Ramona
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball Social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar