Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

La realidad de los adolescentes refugiados sirios en España: afectación del duelo migratorio extremo por conflictos bélicos.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3174
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3174
 • Autors:

  Harroussi Harroussi, Amal
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-05-04
  Resum: Vivim en una època de grans conflictes bèl·lics oberts al voltant de tot el mon, que comporten moviments migratoris importants i significatius. S’analitza l’afectació del dol migratori extrem en els adolescents sirians, resultat de les trajectòries de manera forçada que els obliguen a portar a terme per la violència en el país d’origen i es refugien en territori espanyol, ja sigui acompanyats o no. Hi han pocs articles que parlin del tema centrant-se en el adolescents, la qual cosa ha resultat d’interès per profunditzar i visibilitat el fenomen del dol migratori extrem forçós d’origen bèl·lic. La metodologia utilitzada es qualitativa, que combina per una banda la recerca i lectura bibliogràfica, entre ells articles i informes, i per l’altra les opinions i experiències de professionals en l’àmbit de la migració, i juntament a aquestes aportacions teòriques, se l’afegeix una seqüencia narrativa d’un adolescent refugiat sirià. We live in a time of great open warfare in the world, which involve important and significant migration movements. It analyses the affectation of immigration bereavement in Syrian adolescents, the result of the forced trajectories that begin because of the war in their country of origin, and take refuge in Spanish territory, whether accompanied by family members or not. There are few articles that talk about the topic focusing on teenagers, which has proved of interest to deepen and make visible the phenomenon of forced immigration bereavement of war. This analysis is addressed on the basis of a qualitative methodology that combines on the one hand, the search and reading bibliographic, including articles and reports, and on the other hand the opinions and experiences of professionals in the field of migration and together with these theoretical contributions, a narrative sequence of a young Syrian refugee is added. Vivimos una época de grandes conflictos bélicos abiertos en el mundo, que comportan movimientos migratorios importantes y significativos. Se analiza la afectación del duelo migratorio extremo en los adolescentes sirios, resultado de las trayectorias de manera forzada que se obligan a llevar a cabo por la violencia en su país de origen y se refugian en territorio español, ya sea acompañados de familiares o no. Hay escasos artículos que hablen del tema centrándose en los adolescentes, lo cual ha resultado de interés para profundizar y visibilizar el fenómeno del duelo migratorio extremo forzoso de origen bélico. La metodología utilizada es cualitativa, que combina por un lado la búsqueda y lectura bibliográfica, entre ellos artículos e informes, y por otro las opiniones y experiencias de profesionales en el ámbito de la migración, y junto a estos aportes teóricos, se añade una secuencia narrativa de un adolescente refugiado sirio.
  Matèria: Treball social
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Harroussi Harroussi, Amal
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: La realitat dels adolescents refugiats siris a España: afectació del dol migratori extrem per conflictes bèlics. The reality of Syrian refugee adolescents in Spain: the impact of extreme migratory grief due to armed conflicts. La realidad de los adolescentes refugiados sirios en España: afectación del duelo migratorio extremo por conflictos bélicos.
  Data de la defensa del treball: 2020-01-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Adolescent / Dol Migratori / Estrès / Refugiat/ Conflicte bèl·lic. Teenager / Migratory grief / Stress / Refugee / Warlike conflict Adolescente / Duelo Migratorio / Estrés / Refugiado / Conflicto bélico
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La realidad de los adolescentes refugiados sirios en España: afectación del duelo migratorio extremo por conflictos bélicos.
  Director del projecte: Abellán Hernández, Elisa
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar