Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

La conscienciació masculina en el moviment feminista

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3181
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3181
 • Autors:

  Losa Doblas, Eloi
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-05-05
  Resum: En la actualidad resulta muy común escuchar en debates sobre cuestiones sociopolíticas, tanto en el ámbito profesional como académico, como en conversaciones entre compañeros y amigos, hacer alusión al feminismo i la ideología que lo envuelve. Las reivindicaciones constantes del movimiento han contribuido a un cambio de mentalidad social, el cual ha generado un aumento tanto del cuestionamiento en cuanto al papel de los hombres, como de la relevancia de conceptos como la masculinidad hegemónica, o las nuevas masculinidades. El presente artículo resulta un análisis general sobre la percepción social, activista i política respecto a la concienciación masculina en la igualdad de género, partiendo de un recorrido por la historia del movimiento feminista y sus aportaciones teóricas. Empleando diferentes métodos de investigación cualitativa se ha podido apreciar que, pese existir una opinión generalizada y creciente sobre el papel de los hombres en la reivindicación, esta sigue resultando confusa e imprecisa. Nowadays it is pretty common hearing feminism references in socio-political debates both in the professional or academic fields, and even in informal talks with mates. The constant claims of the movement have contributed to a social mentality change that has generated an increase of wondering about the role that men should assume, and also the relevance of terms such as hegemonic masculinities, or new masculinities. This article addresses a general analysis about social, activist and political perception from a masculine population point of view about gender equality, starting with a brief summary of the history of the feminist movement and its theoretical contributions. By the use of some qualitative researching methods it has become clear that, even with a widespread and increasing point of view about male’s role in gender equality claims, it continues to be confusing and inaccurate. En l’actualitat resulta prou comú escoltar en debats sobre qüestions sociopolítiques, tant en l’àmbit professional o acadèmic com en converses entre companys i amics, fer al·lusió al feminisme i a la ideologia que l’envolta. Les reivindicacions constants de l’esmentat moviment han contribuït a un canvi de mentalitat social, el qual ha generat un augment tant del qüestionament quant al paper dels homes, com de la rellevància de termes com la masculinitat hegemònica, o les noves masculinitats. El present article esdevé una anàlisi general sobre la percepció social, activista i política respecte a la conscienciació masculina en la igualtat de gènere, partint d’una ullada a la història del moviment feminista i a les aportacions teòriques que en deriven. Mitjançant diferents mètodes d’investigació qualitativa s’ha pogut apreciar que, tot i haver-hi una opinió generalitzada i creixent sobre el paper dels homes en la reivindicació, aquest segueix resultant confús i imprecís.
  Matèria: Treball Social
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Trabajo social Social Work Treball social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Losa Doblas, Eloi
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: La concienciación masculina en el movimiento feminista Masculine awareness in the feminist movement La conscienciació masculina en el moviment feminista
  Data de la defensa del treball: 2020-07-02
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Movimiento feminista, género, igualdad, hombres, concienciación Feminist movement, gender, equality, man, awareness Moviment feminista, gènere, igualtat, homes, conscienciació
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La conscienciació masculina en el moviment feminista
  Director del projecte: Perelló Bargalló, Josefa
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Trabajo social
  Social Work
  Treball social
  Treball Social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar