Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Mafias detrás de la ocupación ilegal de viviendas. El mercadeo de casas vacías.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3190
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3190
 • Autors:

  Moulin Abelló, Margot
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-05-05
  Resum: Amb aquest article, s'analitza el context actual de la difícil accessibilitat a un habitatge digne que l'article 47 de la Constitució Espanyola reconeix i que ha derivat en l'ocupació il·legal. Amb la crisi econòmica, moltes famílies sense habitatge ni recursos per a accedir a ella han optat per allotjar-se en una desocupada. A través d'una metodologia qualitativa consistent en l'anàlisi d'articles periodístics, acadèmics i reportatges amb testimoniatges reals, s'analitzarà la cara oculta d'aquesta problemàtica, les màfies darrere de l'ocupació il·legal d'habitatges i altres agents que fan negoci contra l'existència d'aquestes. Són el derivat d'uns grups organitzats de persones que busquen beneficiar-se i lucrar-se a costa de la vulnerabilitat i desesperació de col·lectius desfavorits que manquen dels mitjans per a accedir a un habitatge digne. S'estudia com operen i les seves conseqüències a més de proporcionar dades estadístiques per a il·lustrar encara més aquesta realitat. S'evidencia la necessitat de generar polítiques de protecció a la propietat privada i a la promoció d'habitatges que donin resposta a aquesta necessitat social que s'expressa. With this article, we analyze the current context of accessibility to decent housing that article 47 of the Spanish Constitution recognizes as deriving from illegal occupation. With the economic crisis, many families without housing or resources to access it have chosen to stay in an unoccupied. Through a qualitative methodology consisting of the analysis of journalistic and academic articles and reports with real testimonies, the hidden face of this problem will be analyzed, the mafias behind the illegal occupation of homes and other agents that do business against the existence of these. They are derived from organized groups of people who seek to be benefit and profit at the expense of the vulnerability and desperation of disadvantaged groups who lack the means to access decent housing. We study how they act and their consequences in addition to providing statistical data to further illustrate this reality. The need to generate policies for the protection of private property and the promotion of housing that respond to this social need, which is expressed is evident. Con este artículo, se analiza el contexto actual de la difícil accesibilidad a una vivienda digna que el artículo 47 de la Constitución Española reconoce y que ha derivado en la ocupación ilegal. Con la crisis económica, muchas familias sin vivienda ni recursos para acceder a ella han optado por alojarse en una desocupada. A través de una metodología cualitativa consistente en el análisis de artículos periodísticos, académicos y reportajes con testimonios reales, se analizará la cara oculta de esta problemática, las mafias detrás de la ocupación ilegal de viviendas y otros agentes que hacen negocio contra la existencia de estas. Son el derivado de unos grupos organizados de personas que buscan beneficiarse y lucrarse a costa de la vulnerabilidad y desesperación de colectivos desfavorecidos que carecen de los medios para acceder a una vivienda digna. Se estudia cómo operan y sus consecuencias además de proporcionar datos estadísticos para ilustrar aún más esta la realidad. Se evidencia la necesidad de generar políticas de protección a la propiedad privada y a la promoción de viviendas que den respuesta a esta necesidad social que se expresa.
  Matèria: Treball social
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Moulin Abelló, Margot
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Màfies darrere de l'ocupació il·legal d'habitatges. El mercadeig de cases buides. Mafias behind the illegal ocupation of homes. The marketing of empty houses. Mafias detrás de la ocupación ilegal de viviendas. El mercadeo de casas vacías.
  Data de la defensa del treball: 2020-06-30
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Màfia, ocupes, necessitat, justícia social, exclusió residencial. Mafia, squatter, necessity, social justice, residential exclusion. Mafia, ocupas, necesidad, justicia social, exclusión residencial.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Mafias detrás de la ocupación ilegal de viviendas. El mercadeo de casas vacías.
  Director del projecte: Abellán Hernández, Elisa
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar