Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Menors migrants no acompanyats, per què sel’s relaciona amb delinqüència?

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3194
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3194
 • Autors:

  Navarro Quesada, Alejandro Jesús
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-05-10
  Resum: Durante los últimos años, España ha vivido un aumento en la llegada de menores migrantes no acompañados (MMNA); este colectivo ha recibido una fuerte estigmatización por parte de la extrema derecha, la cual ha ido difundiendo un mismo discurso en los últimos meses, donde se los relaciona estrechamente con actos delictivos. Esto ha supuesto, que una parte de la población los rechace y los aísle, puesto que los consideran un peligro. En la primera parte de este artículo, se explica cuál es la situación actual de estos menores en todo el país. A continuación, se han estudiado diferentes artículos periodísticos que hablan de los discursos de VOX sobre los MMNA, para demostrar que esta estigmatización es real. Por último, se han analizado los datos que proporciona el instituto nacional de estadística, en materia de delincuencia juvenil y se ha entrevistado a un profesional de la materia, para poder ver, cuál es la relación real entre los menores migrantes y delincuencia. In recent years, Spain has seen an increase in the arrival of unaccompanied migrant children (MMNA); this group has received strong stigmatization by the far right, which has been spreading the same discourse in the last months, where they were closely related to criminal acts. This means, that a part of the population rejects and isolates them, as they consider them a danger. The first part of this article, explains the current situation of these minors across the country. Various journalistic articles on VOX discourses on MMNAs, have been studied below, to show that this stigma is real. Finally, the data provided by the national institute for statistics on juvenile delinquency were analyzed, and a professional was interviewed in order to see the real relationship between migrant minors and crime. Durant els últims anys, Espanya ha viscut un augment en l’arribada de menors migrants no acompanyats (MMNA); aquest col·lectiu ha rebut una forta estigmatització per part de l’extrema dreta, la qual ha anat difonent un mateix discurs en els últims mesos, on se’ls relaciona estretament amb actes delictius. Això ha suposat, que una part de la població els rebutgi i els aïlli, ja que els consideren un perill. En la primera part d’aquest article, s’explica quina és la situació actuald’aquests menors arreu del país. A continuació, s’han estudiat diferents articles periodístics que parlen dels discursos de VOX sobre els MMNA, per demostrar que aquesta estigmatització és real. Per últim, s’han analitzat les dades que proporciona el institut nacional d’estadística, en matèria de delinqüència juvenil i s’ha entrevistat a un professional de la matèria, per tal de poder veure, quina és la relació real entre els menors migrants i delinqüència.
  Matèria: Treball Social
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Trabajo social Social Work Treball social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Navarro Quesada, Alejandro Jesús
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Menores migrantes no acompañados, por què se los relaciona con delincuencia? Unaccompanied minor migrants, why is them related to crime? Menors migrants no acompanyats, per què sel’s relaciona amb delinqüència?
  Data de la defensa del treball: 2020-07-01
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: menores, migrantes, extrema derecha (VOX), delincuencia juvenil, estigmatización. minor, migrating, dire right (VOX), juvenile delinquency, stigmatisation. menors, migrants, extrema dreta (VOX), delinqüència juvenil, estigmatització.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Menors migrants no acompanyats, per què sel’s relaciona amb delinqüència?
  Director del projecte: Claverias Fernández, Marina
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Trabajo social
  Social Work
  Treball social
  Treball Social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar