Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Estudi computacional del mecanisme d'oxidació de tioèters amb polioxometal·lats que contenen unitats Ceri-peroxo

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3220
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3220
 • Autors:

  Penas Hidalgo, Francesc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-05-19
  Resum: Recientemente, el número de estudios sobre las aplicaciones de polioxometalatos (POM) en diferentes campos de la ciencia ha crecido considerablemente. Una de estas aplicaciones es el rol que estos presentan en catálisis homogénea como oxidantes. Además, la substitución de metales estructurales de POMs por unos otros permite modificar sus propiedades i su reactividad. Estos POMs substituidos pueden utilizarse como catalizadores para realizar reacciones de oxidación con agua oxigenada generando agua como subproducto, hecho que es interesante des de un punto de vista medioambiental. En este trabajo, se estudia a nivel computacional la oxidación de grupos tioéter catalizada por POMs substituidos con CeIV con ligandos peroxo puente, los cuales se pueden recuperar después de la reacción en presencia de agua oxigenada. Recently, the number of studies concerning the application of polyoxometalates (POMs) in different scientific areas have increased considerably. One of these applications is the role of POMs as homogeneous oxidation catalysts. Furthermore, the replacement of one of the addenda ions by another transition metal ion allows to tune the molecular features of POMs as well as their reactivity. Substituted POMs can be used as catalysts for oxidative reactions with hydrogen peroxide as an environmentally friendly terminal oxidant that generates water as the only byproduct. In this work, we studied at computational level the oxidation of thioethers catalyzed by CeIV-containing POMs with bridging peroxo ligands, which can be recovered after the reaction in the presence of hydrogen peroxide. Recentment, el nombre d’estudis sobre les aplicacions de polioxometal·lats (POM) en diferents camps de la ciència ha crescut considerablement. Una d’aquestes aplicacions és el rol que aquests presenten en catàlisi homogènia com a oxidants. A més a més, la substitució de metalls estructurals dels POMs per uns altres permet modificar les seves propietats i la seva reactivitat. Aquests POMs substituïts es poden utilitzar com a catalitzadors per realitzar reaccions d’oxidació amb aigua oxigenada donant aigua com a subproducte, fet que és interessant des d’un punt de vista mediambiental. En aquest treball, estudiem a nivell computacional l’oxidació de grups tioèter catalitzada per POMs substituïts amb CeIV amb lligands peroxo pont, els quals es poden recuperar després de la reacció en presència d’aigua oxigenada.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Maria Poblet, Josep
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Penas Hidalgo, Francesc
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Estudio computacional del mecanismo de oxidación de tioéteres con polioxometalatos que contienen unidades Cerio-peroxo Computational study on the mechanism for the oxidation of thioethers catalyzed by polyoxometalates containing Cerium-peroxo units. Estudi computacional del mecanisme d'oxidació de tioèters amb polioxometal·lats que contenen unitats Ceri-peroxo
  Data de la defensa del treball: 2020-01-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Química computacional, tioéteres, polioxometalatos Computational chemistry, thioethers, polyoxometalates Química computacional, tioèters, polioxometal·lats
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Estudi computacional del mecanisme d'oxidació de tioèters amb polioxometal·lats que contenen unitats Ceri-peroxo
  Director del projecte: Solé-Daura, Albert
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar