Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Estudi de matrius de sensors per l’avaluació de sistemes químics complexos: determinació de creatinina en mostres d’orina

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3222
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3222
 • Autors:

  Roc Roc, Adrián
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-05-19
  Resum: En el següent projecte es presenten una sèrie de mètodes per a la determinació de la concentració de creatinina en fluids humans, la qual s’utilitza com a indicador de la presència de problemes renals. Aquests mètodes pateixen d’una sèrie d’inconvenients pràctics i econòmics. Per tant, es proposa com a solució fer ús de mètodes potenciomètrics. Degut a la presència d’interferents en les mostres, es desenvolupa una matriu d’elèctrodes per a la determinació de la concentració d’anàlit, el que implica la construcció d’un model multivariant. S’ha realitzat un recull d’articles, en els quals es fa ús de diverses matrius de sensors per a la determinació de diferents espècies en diferents mostres, de manera que es manifesta la importància que té l’ús d’aquests sistemes i les diferents optimitzacions realitzades en els últims anys. Per tal de reduir els costos en la construcció d’aquests sistemes, es mostren una sèrie de materials econòmics a utilitzar com a substrats dels sensors. This project highlights a series of methods for the determination of creatinine’s concentration in human fluids, which is considered a biomarker for kidney failure. Traditional methods present some practical and economic problems. A potentiometric approach is proposed as a solution to these problems. Due to the presence of different interferences in samples, sensor arrays are developed to determine the concentration of the analyte, developing a multivariant model for this purpose. A series of articles, where they have used sensor arrays to determine different species in different samples have been studied in order to demonstrate the importance of these systems and study the different optimizations in the last years. In order to minimize the construction costs of these systems, a series of low-cost materials used as sensor substrates are shown. En el siguiente proyecto se presenta una serie de métodos para la determinación de la concentración de creatinina en fluidos humanos, la cual es un indicador de la presencia de problemas renales. Estos métodos padecen de una serie de inconvenientes prácticos y económicos. Así que, se plantea como solución hacer uso de métodos potenciométricos. Debido a la presencia de interferentes en las muestras se desarrolla una matriz de electrodos para la determinación de la concentración del analito, esto implica la construcción de un modelo multivariante. Se ha realizado una recolecta de artículos, en los cuales se hace uso de diversas matrices de sensores para la determinación de diferentes especies en diferentes muestras, de esta forma se manifiesta la importancia que tiene el uso de estos sistemas y las diferentes optimizaciones realizadas en los últimos años. Para reducir los costes en la construcción de estos sistemas, se muestra una serie de materiales económicos a utilizar como substrato de los sensores.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Andrade, Francisco Javier
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Roc Roc, Adrián
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Estudi de matrius de sensors per l'avaluació de sistemes químics complexos: determinació de creatinina en mostres d'orina Study of sensor arrays for the evaluation of complex chemical systems: Determination of creatinine in urine samples. Estudio de matrices de sensores para la evaluación de sistemas químicos complejos: Determinación de creatinina en muestras de orina.
  Data de la defensa del treball: 2020-09-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: creatinina, matriu de sensors, ISE, potenciometria, substrat low-cost, análisi multivariant. creatinine, sensor array, ISE, potentiometry, low-cost substrate, multivariant analysis. creatinina, matriz de sensores, ISE, potenciometría, substrato low-cost, modelo multivariante.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Estudi de matrius de sensors per l'avaluació de sistemes químics complexos: determinació de creatinina en mostres d'orina
  Director del projecte: Riu Rusell, Jordi
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar