Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Desenvolupament i validació d'un mètode d'anàlisi per a la determinació de compostos bioactius en vegetals per HPLC

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3225
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3225
 • Autors:

  Segura Rodríguez, Julián
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-05-19
  Resum: La indústria d’alimentació animal ha estat investigant diferents compostos bioactius amb característiques antioxidants, antivirals y antimicrobians per tal de reduir l’ús d’antibiòtics en les mescles alimentàries i així evitar resistències antimicrobianes i generació de bactèries multiresistents. Els vegetals són fonts riques en compostos bioactius com per exemple: àcids fenòlics, flavones, flavanones, flavanols i en alguns casos, limonoides. En el present treball, s’ha desenvolupat i validat un mètode d’anàlisi per a la determinació d’aquests compostos polifenòlics en quatre matrius vegetals. Les matrius han estat tractades amb etanol a un equip ASE (accelerated solvent extraction) per tal d’extraure aquests compostos bioactius. L’anàlisi s’ha dut a terme mitjançant cromatografia líquida, HPLC, amb un detector DAD (diode array detector) seguit d’un MS (TOF, time of flight). El mètode ha estat validat d’acord amb els requeriments per nous mètodes que inclou selectivitat/especificitat, linealitat, precisió, límit de detecció i límit de quantificació. Animal nutrition industry has been investigating different bioactive compounds which have antioxidant, antiviral and antimicrobial characteristics in order to reduce the use of antibiotics in nutrition mixtures, and then avoid antimicrobial resistances and also avoid multiresistant bacteria generation. Vegetables are rich sources of bioactive compounds, in particular, phenolic acids, flavones, flavanones, flavanols and, in some cases, limonoids. In this work, a method was developed and validated for determination of these polyphenolic compounds from four vegetable matrices. All samples were treated with ethanol using ASE (accelerated solvent extraction) as an extractor to extract these bioactive compounds. Analyses were performed by liquid chromatography, HPLC, using DAD (diode array detector) and MS (TOF, time of flight) as a detector. This method was validated according to the requirements for new methods, which include selectivity, linearity, precision and accuracy, limit of detection and limit of quantitation. La industria de alimentación animal ha estado investigando diferentes compuestos bioactivos con características antioxidantes, antivirales y antimicrobianas por tal de reducir el uso de antibióticos en mezclas alimentarias i evitar así resistencias antimicrobianas i generación de bacterias multirresistentes. Los vegetales son fuentes ricas en compuestos bioactivos como por ejemplo: ácidos fenólicos, flavonas, flavanonas, flavonoles, i en algunos casos limonoides. En el presente trabajo, se ha desarrollado y validado un método de análisis para la determinación de estos compuestos polifenólicos en cuatro matrices vegetales. Las matrices han estado tratadas con etanol en un equipo ASE (accelerated solvent extraction) con fin de extraer estos compuestos bioactivos. El análisis se ha llevado a cabo mediante cromatografía líquida, HPLC, con un detector DAD (diode array detector) seguido de un MS (TOF, time of flight). El método ha estado validado acuerdo con los requerimientos para nuevos métodos que incluye selectividad/especificidad, linealidad, precisión, límite de detección y límite de cuantificación.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Puig Guiral, Patricia
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Segura Rodríguez, Julián
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Desenvolupament i validació d'un mètode d'anàlisi per a la determinació de compostos bioactius en vegetals per HPLCDesenvolupament i validació d’un mètode d’anàlisi per a la determinació de compostos bioactius en vegetals per HPLC Developement and validation of bioactive compounds analysis method in vegetables by HPLC Desarrollo y validación de un método de análisis para la determinación de compuestos bioactivos en vegetales por HPLC
  Data de la defensa del treball: 2020-01-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: polifenols, HPLC, mètode polyphenols, HPLC, method polifenoles, HPLC, método
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Desenvolupament i validació d'un mètode d'anàlisi per a la determinació de compostos bioactius en vegetals per HPLC
  Director del projecte: Larrechi García, Maria Soledad
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar