Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

“Quimi-què?" Divulgació de la ciència a través de la ràdio i les xarxes socials. Nous programes, nova secció i adaptació tècnica al context COVID-19

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3226
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3226
 • Autors:

  Torrelles Vilella, Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-05-19
  Resum: En este Trabajo se presenta como se ha elaborado un proyecto de divulgación científica llamado “Quimi-què?” a través de la radio, donde se ha diseñado, producido y editado programa de radio emitidos en Radio Montblanc y Espluga FM Radio. També se ha llevado a cabo divulgación científica a través de las redes sociales. El resultado son 7 programa de radio nuevos, emitidos entre febrero y junio de 2020, y 7 publicaciones en las redes sociales con experimentos que se pueden realizar en casa. Además, se explica el diseño de una nueva sección con jóvenes de la Conca de Barberá y cómo el programa de radio se ha adaptado al contexto COVID-19. Finalmente se ha hecho una avaluación de la audiencia de los programas de radio, así como también una encuesta de valoración a los seguidores del proyecto i el análisis de las dadas obtenidas en las redes sociales. This paper is dedicated to explain how a scientific divulgation project has been carried out through a radio program called “Quimi-què?”, where there have been designed, produced and edited radio programs broadcasted at Radio Montblanc and Espluga FM Ràdio. This scientific divulgation has also been carried out through social networks. The results are 7 new radio programs, emitted between February and June 2020, and 7 posts on social media explaining experiments that can be performed at home. Furthermore, the design of a new section with young people from La Conca de Barberà is explained, and how the program has been adapted to the COVID-19 context. Finally, an evaluation of the audience of the radio programs was carried out, as well as an assessment survey of the project’s followers and the analysis of the data obtained on social networks. En aquest treball es presenta com s’ha dut a terme un projecte de divulgació científica anomenat “Quimi-què?” a través de la ràdio, on s’han dissenyat, produït i editat programes de ràdio emesos a Ràdio Montblanc i Espluga FM Ràdio. També s’ha dut a terme divulgació científica a través de les xarxes socials. El resultat són 7 programes de ràdio nous, emesos entre els mesos Febrer i Juny del 2020, i 7 publicacions a les xarxes socials amb experiments que es poden dur a terme a casa. A més a més s’explica el disseny d’una nova secció amb joves de la Conca de Barberà i com el programa s’ha adaptat al context COVID-19. Finalment s’ha dut a terme una avaluació de l’audiència dels programes de ràdio, així com també una enquesta de valoració als seguidors del projecte i l’anàlisi de les dades obtingudes a les xarxes socials.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Ardila Cortés, Josep
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Torrelles Vilella, Maria
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Quimi-què? Divulgación de la ciencia a través de la radio i las redes sociales. Nuevos programas, nueva sección y adaptación técnica al contexto COVID-19. Quimi-què? cience divulgation through radio and social media. New programs, new section and technical adaptation to the COVID-19 context Quimi-què? Divulgació de la ciència a través de la ràdio i les xarxes socials. Nous programes, nova secció i adaptació tècnica al context COVID-19
  Data de la defensa del treball: 2020-03-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: divulgación científica, radio, redes sociales cience divulgation, radio, social media divulgació científica, ràdio, xarxes socials
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Quimi-què? Divulgació de la ciència a través de la ràdio i les xarxes socials. Nous programes, nova secció i adaptació tècnica al context COVID-19
  Director del projecte: Ruiz Morillas, Núria
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar