Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Estudi de l'efecte de les pertorbacions generades pels contactors en maniobres de motors d'inducció trifàsics

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:330
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG330
 • Autors:

  Insa Pascual, Víctor
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-11-18
  Resum: Estudi de l'efecte de les pertorbacions generades pels contactors en maniobres de motors d'inducció trifàsics AUTOR: Víctor Insa Pascual DIRECTOR: Luis Guasch Pesquer victor.insa@estudiants.urv.cat Resum. Per analitzar les pertorbacions que provoquen els retards en el tancament i obertura dels contactors en algunes maniobres de motors d’inducció trifàsics, s’han simulat un conjunt d’assaigs corresponents a les maniobres següents: engegada estrella-triangle; engegada amb resistències estatòriques; inversió de gir. Per cada maniobra s’han simulat diferents temps d’actuació dels tres contactes de potència del contactor. L’anàlisi dels resultats obtinguts als 61 assaigs simulats mitjançant PSIM, indica que les pertorbacions originades al considerar que el contactor no és ideal no són significatives en cap de les variables analitzades: corrent, parell i velocitat. També s’ha observat que les pertorbacions estan més vinculades a l’instant en que s’inicia la maniobra que amb el temps de retard dels contactors. Titulació: Grau en Enginyeria Elèctrica Data Presentació: Abril de 2015 Study of the effects of the disturbances generated by the contactors in maneuvers of three-phase induction motors AUTHOR: Víctor Insa Pascual SUPERVISOR: Luis Guasch Pesquer victor.insa@estudiants.urv.cat Summary. In order to analyse the disturbances produced by the delays of closing and opening the contactors in some maneuvers of three-phase induction motors, it has been simulated a set of tests corresponding to the following maneuvers: star-delta starter; starting with stator resistances; rotation reversal. For each maneuver, it has been simulated different times of performance of the three power contacts of the contactor. The analysis of the results obtained at 61 tests simulated by PSIM, indicates that disturbances caused by considering that the contactor is not ideal are not significant in any of the analyzed variables: current, torque and speed. It has also been found that the disturbances are more involved in the moment when the maneuver is initiated than the time of delay of the contactors. Study Program: Degree in Electrical Engineering Defence Date: April 2015 Estudio del efecto de las perturbaciones generadas por los contactores en maniobras de motores de inducción trifásicos AUTOR: Víctor Insa Pascual DIRECTOR: Luis Guasch Pesquer victor.insa@estudiants.urv.cat Resumen. Para analizar las perturbaciones que provocan los retrasos en el cierre y apertura de los contactores en algunas maniobras de motores de inducción trifásicos, se han simulado un conjunto de ensayos correspondientes a las maniobras siguientes: arranque estrella-triángulo; arranque con resistencias estatóricas; inversión de giro. Por cada maniobra se han simulado diferentes tiempos de actuación de los tres contactos de potencia del contactor. El análisis de los resultados obtenidos a los 61 ensayos simulados mediante PSIM, indica que las perturbaciones originadas al considerar que el contactor no es ideal no son significativas en ninguna de las variables analizadas: corriente, par y velocidad. También se ha observado que las perturbaciones están más vinculadas al instante en que se inicia la maniobra que con el tiempo de retraso de los contactores. Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica Fecha Presentación: Abril del 2015
  Matèria: Enginyeria elèctrica
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ingeniería elèctrica Electric engineering Enginyeria elèctrica
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Insa Pascual, Víctor
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Estudio del efecto de las perturbaciones generadas por los contactores en maniobras de motores de inducción trifásicos Study of the effects of the disturbances generated by the contactors in maneuvers of three-phase induction motors Estudi de l'efecte de les pertorbacions generades pels contactors en maniobres de motors d'inducció trifàsics
  Data de la defensa del treball: 2015-05-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Calidad de la energía eléctrica, motor de inducción trifásico Power quality, induction motor Qualitat de l'energia elèctrica, motor d'inducció trifàsic
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Estudi de l'efecte de les pertorbacions generades pels contactors en maniobres de motors d'inducció trifàsics
  Director del projecte: Guasch Pesquer, Luis
  Ensenyament(s): Enginyeria Elèctrica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería elèctrica
  Electric engineering
  Enginyeria elèctrica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar