Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Rediseño de una planta de envasados de productos asfálticos

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3361
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3361
 • Autors:

  Fernández Barral, Alejo Camilo
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-09
  Resum: L’objectiu del projecte és reubicar i redissenyar la planta d’envasat de betum en bidons i en big bags de l’empresa “Cepsa Comercial Petróleo Asfaltos Tarragona”. Atesa la creixent demanda de betum envasat en bidons, l'espai necessari per envasar aquest producte és ara més gran. Pel que fa a l’envasat de betum en big bags, l’objectiu és evitar el transport innecessari de betum i utilitzar els dipòsits actuals on s’emmagatzema betum per a big bags per a altres processos. Les dues instal·lacions s'han traslladat a una àrea més gran, reduint al mínim els riscos inherents als processos d’embalatge i millorant la flexibilitat operativa general de la planta. Durant la seva reubicació, s’han utilitzat els principis de Lean Management per dissenyar un procés d’envasat eficient. S'ha dissenyat el Value Street Map tant dels processos d'embalatge com dels diagrames de flux. El disseny es va centrar en el nou sistema de bombeig des dels nous tancs d’emmagatzematge fins a les noves instal·lacions d’envasat, així com en la semi-automatització dels procés d’envasat de betum en bidons, per reforçar la seguretat de l’operació. Els equips dissenyats són una bomba d’engranatges, la nova instal·lació d’envasat de betum en bidons (semi-automatitzada) i una alternativa per a la instal·lació d’envasat de betum en big bags (formada per dos bescanviadors de calor i una bomba centrífuga). També s’han dissenyat canonades, vàlvules i instrumentació. Seguint el model de gestió i avaluació del canvi de CEPSA (PR-104), s’ha dut a terme un estudi HazOp/SIL per detectar escenaris d’accidents. S'han suggerit salvaguardes i recomanacions per reforçar la seguretat del procés. S’ha calculat la inversió de capital del projecte, obtenint un resultat de 74.700 €. The aim of the project is to relocate and redesign the packaging facility of bitumen in barrels and in big bags of the company “Cepsa Comercial Petróleo Asfaltos Tarragona”. Given the increasing demand of bitumen packed in barrels, the space required is now larger. The need for changing the packaging facility of bitumen in big bags is to avoid unnecessary transport of bitumen and to use the current tanks where bitumen for big bags is stored for other processes. Both facilities have been relocated to a larger area, minimizing the risks inherent to the packaging processes and improving the overall plant operational flexibility. During their relocation, Lean Management principles have been used to design an efficient process of packaging. The Value Street Map of both packaging processes and the flow diagrams have been designed. The design was focused on the new pumping system from the new storage tanks to the new packaging facilities, as well as on the semi-automatization of the bitumen packaging in barrels to reinforce the security of the operation. The equipment designed are a gear pump, the new packaging facility of bitumen in barrels (semi-automatized) and an alternative for the packaging facility of bitumen in big bags (consisting of two heat exchangers and a centrifugal pump). Pipes, valves and instrumentation have also been designed. Following the CEPSA management and evaluation model for technical changes (PR-104), a HazOp/SIL study has been carried out to detect accident scenarios. Safeguards and recommendations have been suggested to reinforce the security of the process. The capital inversion of the project has been calculated, obtaining a result of 74.700 €. El objetivo del proyecto es relocalizar y rediseñar la estación de envasado de betún en bidones y en big bags de la empresa “Cepsa Comercial Petróleo Asfaltos Tarragona”. Dado el incremento en la demanda de betún envasado en bidones, el espacio requerido es ahora mayor. Por lo que refiere al envasado de betún en big bags, el objetivo es evitar transportes innecesarios de betún y poder usar los tanques donde se almacena actualmente el betún para otros procesos. Ambas instalaciones han sido relocalizadas a un área mayor, minimizando los riesgos inherentes en el proceso de envasado y mejorando la flexibilidad operacional general de la planta. Durante su relocalización se han usado los principios de Lean Management para diseñar un proceso de envasado eficiente. El Value Street Map de ambos procesos de envasado y los diagramas de flujo han sido diseñados. El diseño se enfocó en el nuevo sistema de bombeo de los nuevos tanques de almacenamiento de betún a las nuevas estaciones de envasado, así como en la semi-automatización del llenado de bidones para reforzar la seguridad de la operación. Los equipos diseñados son una bomba de engranajes, la nueva estación de llenado de betún en bidones (semi-automatizada) y una alternativa para la estación de llenado de betún en big bags (que consiste en dos intercambiadores de calor y una bomba centrífuga). Las tuberías, las válvulas y la instrumentación también han sido diseñadas. Siguiendo el modelo de gestión y evaluación para cambios técnicos de CEPSA (PR-104), se ha llevado a cabo un estudio HazOp/SIL para detectar escenarios de accidentes. Se han sugerido diversas recomendaciones y salvaguardas pare reforzar la seguridad del proceso. La inversión de capital del proyecto ha sido calculada, obteniendo un resultado de 74.700 €.
  Matèria: Enginyeria química
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Fernández Barral, Alejo Camilo
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Redisseny d'una planta d'envasat de productes asfàltics Redesign of an asphalt product packaging plant Rediseño de una planta de envasados de productos asfálticos
  Data de la defensa del treball: 2021-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: betum, envasat, redisseny bitumen, packaging, redesign betún, envasado, rediseño
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Rediseño de una planta de envasados de productos asfálticos
  Director del projecte: Cazorla Martín, José Diego
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar