Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Sistema de eliminación de catalizador mediante un filtro Fundabac

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3375
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3375
 • Autors:

  Sisniega González, Andrea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-12
  Resum: L'empresa GAA ens ha encarregat el disseny d'un tren d'acabat per a una planta de producció de polietilenglicol amb la finalitat d'augmentar la capacitat de producció i el rendiment del reactor. Els 3 productes finals del procés són: PEG 3350, PEG 600 i PEG 1450. Amb una producció anual de 60.000 Tm, de les quals 18.000 Tm a l'any de PEG 3350, 18.000 Tm de PEG 600 i 24.000 Tm de PEG 1450. Per a la producció dels tres polietilenglicols es descarreguen des del reactor en dos Rundown Tank on es barregen amb el silicat de magnesi, de tal manera que s’evita la contaminació creuada i es produeixen els tres productes en el mateix reactor. Una vegada barrejats, passaran per un filtre que utilitza la tecnologia de filtrat de candeles Fundabac, capaç d'automatitzar el procés i reduir el contacte entre els treballadors i el producte, sent possible filtrar els tres productes seqüencialment per a obtenir la puresa desitjada sense necessitat de parar el reactor. Una vegada filtrat, el producte s'envia a un tanc de control per a verificar que està dins de les especificacions. En la realització del tren d'acabat s'han dut a terme els diferents P&ID (diagrama de canonades i instrumentació) dels equips, el PFD (diagrama de procés), el disseny i el dimensionament dels equips per a obtenir una major productivitat. S'ha realitzat un estudi econòmic per a determinar la viabilitat del projecte i s'ha determinat que és rendible amb un VAN de 17,5 M€ a 10 anys amb un tipus d'interès del 15% i una TIR del 36% The company GAA has commissioned us to design a finishing train for a polyethylene glycol production plant in order to increase the production capacity and performance of the reactor. The 3 end products of the process are: PEG 3350, PEG 600 and PEG 1450. With an annual production of 60,000 MT, of which 18,000 MT per year of PEG 3350, 18,000 MT of PEG 600 and 24,000 MT of PEG 1450. For the production of the three polyethylene glycols, they are discharged from the reactor into two Rundown tanks where they are mixed with the magnesium silicate, in such a way that cross-contamination is avoided and the three products can be produced in the same reactor. Once mixed, they will pass through a filter that uses Fundabac candela filtering technology, capable of automating the process and reducing contact between workers and the product, which can filter the three products sequentially to obtain the desired purity without shutting down the reactor. Once the product has been filtered, it is sent to a check tank to verify that it is within specification. In the completion of the finishing train, the different P&ID's (piping and instrumentation diagram) of the equipment, the PFD (process diagram), the design and sizing of the equipment to obtain greater productivity have been carried out. An economic study has been carried out to determine the viability of the project and it has been determined that it is profitable with an VAN of 17.5 M€ over 10 years with an interest rate of 15% and an TIR of 36%. La empresa GAA nos ha encargado el diseño de un tren de acabado para una planta de producción de polietilenglicol con el fin de aumentar la capacidad de producción y el rendimiento del reactor. Los 3 productos finales del proceso son: PEG 3350, PEG 600 y PEG 1450. Con una producción anual de 60.000 Tm, de las cuales 18.000 Tm al año de PEG 3350, 18.000 Tm de PEG 600 y 24.000 Tm de PEG 1450. Para la producción de los tres polietilenglicoles se descargan desde el reactor en dos Rundown Tank donde se mezclan con el silicato de magnesio, de esta manera se evita la contaminación cruzada y se producen los tres productos en el mismo reactor. Una vez mezclados, pasarán por un filtro que utiliza la tecnología de filtrado de candelas Fundabac, capaz de automatizar el proceso y reducir el contacto entre los trabajadores y el producto, siendo posible filtrar los tres productos secuencialmente para obtener la pureza deseada sin necesidad de parar el reactor. Una vez filtrado, el producto se envía a un tanque de control para verificar que está dentro de las especificaciones. En la realización del tren de acabado se han llevado a cabo los diferentes P&ID (diagrama de tuberías e instrumentación) de los equipos, el PFD (diagrama de proceso), el diseño y el dimensionamiento de los equipos para obtener una mayor productividad. Se ha realizado un estudio económico para determinar la viabilidad del proyecto y se ha determinado que es rentable con un VAN de 17,5 M€ a 10 años con un tipo de interés del 15% y una TIR del 36%.
  Matèria: Enginyeria química
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Sisniega González, Andrea
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Sistema d'eliminació de catalitzador mitançant un filtre Fundabac Catalyst removal system using a Fundabac filter Sistema de eliminación de catalizador mediante un filtro Fundabac
  Data de la defensa del treball: 2021-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: eliminació, catalitzador, filtre Fundabac removal, catalyst, Fundabac filter eliminación, catalizador, filtro Fundabac
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Sistema de eliminación de catalizador mediante un filtro Fundabac
  Director del projecte: Cabello i Rimbau, Antoni
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar