Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Pla de màrqueting: PAVIDOLS

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3452
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3452
 • Autors:

  Charef, Nacera
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-15
  Resum: El objetivo principal de este estudio es realizar un plan de màrketing investigando cómo está actuando y qué acciones ha estado desarrollando la empresa Pavidols, en qué entorno se encuentra y, a continuación, se propondrán una serie de acciones con el fin de poder cumplir con los propósitos del plan principal. Para hacer esta investigación se ha llevado a cabo una serie de procedimientos, tanto en el campo teórico como en el campo práctico, con los que hemos podido obtener conclusiones y cumplir con el propósito del plan. Inicialmente, se expone la historia, trayectoria y actualidad de la empresa. En segundo lugar, se estudian los productos de los que dispone y cómo los está explotando para desarrollar su negocio. En tercer lugar, se analizan los diferentes entornos actuales y a continuación se exponen las mejoras respetando los entornos analizados y las limitaciones de la empresa. Finalmente, se llega a la realización del diagrama de Gantt donde se exponen los diferentes “timings” de las acciones y algunas demostraciones de las acciones realizadas. The main objective of this study is to carry out a marketing plan by investigating how the company Pavidols is acting and what actions it has been developing, in what environment it is in, and then a series of actions will be proposed in order to be able to fulfil the purposes of the main plan. In order to carry out this research, a series of procedures have been carried out, both in the theoretical field and in the practical field, with which we have been able to obtain conclusions and fulfil the purpose of the plan. Firstly, the history, trajectory and current situation situation of the company is described. Secondly, the products it has and how it is exploiting them to develop its business are studied. Thirdly, the different current environments are analysed and then the improvements are presented, respecting the analysed environments and the limitations of the company. Finally, a Gantt diagram is provided showing the “timing” of the different actions and some of the demonstrations of the actions carried out. L'objectiu principal d'aquest estudi és executar un pla de màrqueting investigant com està actuant i quines accions ha estat desenvolupant l'empresa Pavidols, en quin entorn es troba i tot seguit es proposaran una sèrie d'accions per tal de poder complir amb els propòsits del pla principal. Per tal de fer aquesta recerca s'ha dut una sèrie de procediments, tant en el camp teòric com en el camp pràctic, amb els quals hem pogut obtenir conclusions i complir amb el propòsit del pla. Inicialment, s'exposa la història, trajectòria i actualitat de l'empresa. En segon lloc, s'estudien els productes dels quals disposa i com els està explotant per desenvolupar el seu negoci. En tercer lloc, s'analitzen els diferents entorns actuals i a continuació s'exposen les millores respectant els entorns analitzats i les limitacions de l'empresa. Finalment, s’aporta un diagrama de Gantt on s’exposa el “timing” de les diferents accions i algunes de les demostracions de les accions realitzades.
  Matèria: Màrqueting
  Idioma: Català
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Charef, Nacera
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Plan de marketing: PAVIDOLS Marketing plan: PAVIDOLS Pla de màrqueting: PAVIDOLS
  Data de la defensa del treball: 2021-07-05
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Pla de màrqueting: PAVIDOLS
  Director del projecte: Planell Tolos, Raquel
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Màrqueting
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar