Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El arbitraje internacional de las inversiones y protección del medio ambiente

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:37
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG37
 • Autors:

  Cuenca Guzmán, Lorena
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2014-12-12
  Resum: L'arbitratge internacional d'inversions i protecció del medi ambient és un treball de recerca l'objecte se centra en una qüestió d'actualitat en què s'analitza les conseqüències que està comportant la gran elevada protecció que se'ls ofereix a les inversions dels inversors davant els estats en desenvolupament, elevades proteccions que acaben limitant la llibertat de decisió de l'Estat receptor provocant un perjudici en la seva sobirania, i per tant, quedant desfavorits seus nacionals, i per tant, els seus interessos, en aquest cas destacant el tema de la intenció l'Estat receptor de protegir el seu medi ambient. En aquest últim cas, es pot constatar que actualment els Estats adopten múltiples mesures per protegir el medi ambient (mesures referides al control d'emissions, avaluació ambiental de projectes, conservació d'espais protegits, etc), decisions mediambientals que repercuteixen habitualment en les operacions empresarials que s'estan duent a terme en aquest Estat i poden generar reaccions dels que consideren que el valor de les seves inversions s'ha vist negativament afectat a causa d' aquests, de tal manera que davant aquest conflicte d'interessos, de per un grup voler protegir els seus propietat (inversió) i per l'altra protegir el seu medi ambient, aquests casos acaben sotmetent-se a arbitratge, on els tribunals arbitrals acaben dictant laudes favorables per al inversor tot i que aquests han creat i perjudicat un gran dany ambiental a l'Estat receptor de tal manera que aquests sempre es veuran obligats a indemnitzar els subjectes privats per decisions que poden tenir una empremta mediambiental. International arbitration of investment and environmental protection is a research whose object is focused on a topical issue in which the consequences of behaving the great high protection that is offered to investments of investors against analyzes developing States, high end protections that limit freedom of decision of the receiving State causing injury to its sovereignty, and thus being disadvantaged nationals, and therefore, their interests, in this case highlighting the issue of intent of the receiving State to protect their environment from the actions caused by investors in their investments often end up causing environmental problems. In the latter case, it can be stated that currently states, in these situations, take multiple steps to protect the environment ( measures concerning the control of emissions, environmental assessment of projects, conservation of protected areas, etc), environmental decisions usually affect business operations being carried out in that State can generate reactions of those who see the value of their investment has been adversely affected because of such, so that in this conflict of interest, since both parties are always driven by different parameters; investors want to protect their property (investment) and the host state of wanting to protect their environment, these cases end up submitting to arbitration where the arbitration courts, arbitrators shaped by economic, just dictating awards favourable to the investor even if these have been created and injured severe environmental damage in the receiving State so that these always are forced to compensate private parties for decisions that may have an environmental footprint. El arbitraje internacional de inversiones y protección del medio ambiente es un trabajo de investigación cuyo objeto se centra en una cuestión de actualidad en el que se analiza las consecuencias que está comportando la gran elevada protección que se les brinda a las inversiones de los inversionistas frente a los Estados en desarrollo, elevadas protecciones que acaban limitando la libertad de decisión del Estado receptor provocando un perjuicio en su soberanía, y por lo tanto, quedando desfavorecidos sus nacionales, y por consiguiente, sus intereses, en este caso destacando el tema de la intención del Estado receptor de proteger su medio ambiente frente a las actuaciones ocasionadas por los inversionistas en cuanto a sus inversiones que acaban muchas veces causando problemas medio ambientales. En este último caso, se puede constatar que actualmente los Estados, frente a estas situaciones, adoptan múltiples medidas para proteger el medio ambiente (medidas referidas al control de emisiones, evaluación ambiental de proyectos, conservación de espacios protegidos, etc), decisiones medioambientales que repercuten habitualmente en las operaciones empresariales que se están llevando a cabo en ese Estado y pueden generar reacciones de quienes consideran que el valor de sus inversiones se ha visto negativamente afectado a causa de tales, de tal manera que ante este conflicto de intereses, puesto que ambas partes siempre se guían por parámetros diferentes; los inversionistas de querer proteger sus propiedad (inversión) y el Estado receptor de querer proteger su medio ambiente, estos casos acaban sometiéndose a arbitraje, donde los tribunales arbitrales, conformados por árbitros de carácter económico, acaban dictando laudos favorables para el inversionista aun cuando estos han creado y perjudicado un gran daño ambiental en el Estado receptor de tal manera que estos siempre se ven obligados a indemnizar a los sujetos privados por decisiones que pueden tener una impronta medioambiental.
  Matèria: Medi ambient-Protecció-Legislació
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències Jurídiques Juridical Sciences Ciencias Jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Cuenca Guzmán, Lorena
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: L'arbitratje internacional de les inversions i protecció del medi ambient International arbitration of investment and environmental protection El arbitraje internacional de las inversiones y protección del medio ambiente
  Data de la defensa del treball: 2014-05-26
  Paraules clau: Arbitratje, inversions, medi ambient Arbitration, investment, environment Arbitraje, inversiones, medio ambiente
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El arbitraje internacional de las inversiones y protección del medio ambiente
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
  Juridical Sciences
  Ciencias Jurídicas
  Medi ambient-Protecció-Legislació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar