Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Caracterització de compostos de PTFE mitjançant differential scanning calorimetry

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3707
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3707
 • Autors:

  Sánchez López, Míriam
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-23
  Resum: Aquest treball de fi de grau recull els anàlisi destinats a la caracterització de compostos de politetrafluoroetilè (PTFE) mitjançant la tècnica DSC (Differential Scanning Calorimetry), basada en la norma ISO 11357 (Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC)). S’obté informació d’entalpies i temperatures tant de fusió com de cristal·lització per tal de poder caracteritzar els compostos de PTFE. En aquest estudi s’estudia la variabilitat d’aquestes propietats d’un compost de PTFE provinent de tres proveïdors diferents de l’empresa PMG, Constantí. Amb el fi d’estudiar aquesta variabilitat entre els tres proveïdors es fan anàlisi estadístics ANOVA per a les mostres de pols de PTFE, i es fa una comparació per les mostres de PTFE ja sinteritzat. This final degree project collects the analysis destined to the characterization of polytetrafluoroethylene compounds (PTFE) using the DSC (Differential Scanning Calorimetry) technique, based on ISO 11357 (Plastics – Differential Scanning Calorimetry (DSC)). In this analysis, the information of fusion and crystallization temperatures and enthalpies are obtained, in order to characterize the compounds of PTFE. This study, analyses the variability of these properties of a PTFE compound that provides from three different supplier of the PMG, Constantí. DSC test are performed from the three different suppliers. The results are collected and analyzed. In all, are performed nine test; six of granular PTFE (free flow), and three off sintered PTFE. With the purpose of studying the variability between the three suppliers, ANOVA statistical analysis are made for granular PTFE samples, and a comparison is made for sintered PTFE. As a conclusion, a study is carried out to compare the sintering process done in PMG, Constantí, and the sintering process done in the DSC. The results show that there are differences between the results obtained from the granular PTFE of the three different suppliers for the melting points values. However, there are not differences between the crystallinity degree and enthalpies. In the results obtained from the sintered PTFE, there are not differences of the three suppliers. Este trabajo de fin de grado recoge los análisis destinados a la caracterización de compuestos de politetrafluoroetileno (PTFE) mediante la técnica DSC (Differential Scanning Calorimetry), basada en la norma ISO 11357 (Plastics - Differential scanning Calorimetry (DSC)). Se obtiene información de entalpías y temperaturas tanto de fusión como de cristalización para poder caracterizar los compuestos de PTFE. En este estudio se estudia la variabilidad de estas propiedades de un compuesto de PTFE proveniente de tres proveedores diferentes de la empresa PMG, Constantino. Se realizan ensayos de DSC de muestras de los tres proveedores diferentes, se recogen los resultados y se hace un análisis sobre ellos. Se realizan en total nueve ensayos; seis ensayos de polvo de PTFE en formato free flow, y tres ensayos de PTFE ya sinterizado. De cada proveedor se ensaya dos muestras en formato polvo y una muestra de PTFE ya sinterizado. Con el fin de estudiar esta variabilidad entre los tres proveedores se hacen análisis estadísticos ANOVA para las muestras de polvo de PTFE, y se hace una comparación por las muestras de PTFE ya sinterizado. Por último, se realiza un estudio para comparar el grado de cristalización resultante del proceso de sinterización realizado en la empresa y el proceso de sinterización estándar que tiene lugar durante el DSC. De los resultados se extrae que existen diferencias entre los resultados obtenidos del polvo de PTFE de los tres proveedores para los valores de puntos de fusión. En cambio, de la fracción cristalina y de la entalpía, tanto de fusión como de cristalización, no se encuentran diferencias significativas. En los valores obtenidos en los ensayos de DSC del PTFE procesado no se encuentran diferencias entre los tres proveedores diferentes.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Sánchez López, Míriam
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Caracterització de compostos de PTFE mitjançant differential scanning calorimetry Characterization of PTFE compounds by differential scanning calorimetry Caracterització de compostos de PTFE mitjançant differential scanning calorimetry
  Data de la defensa del treball: 2021-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: DSC, PTFE, ANOVA DSC, PTFE, ANOVA
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Caracterització de compostos de PTFE mitjançant differential scanning calorimetry
  Director del projecte: Mosegui Vericat, Aleix
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar