Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

De la institucionalización a la desinstitucionalización de los enfermos mentales

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:371
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG371
 • Autors:

  Guirado Ruiz, Mªdel Mar
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-12-03
  Resum: La desinstitucionalización es un concepto que llegó a España a lo largo de los años 80 a través de la Reforma Psiquiátrica con la intención de cerrar todos los manicomios (Desviat, 2011; Sánchez 2011). Por desinstitucionalización entendemos un proceso que pasa de mantener a las personas que padecen una enfermedad mental en hospitales psiquiátricos a darles una atención digna e integrada en la sociedad a través de modelos teóricos basados en mejorar la calidad de vida. La intencionalidad de este artículo científico es abordar el proceso de desinstitucionalización de los enfermos mentales a través de la entidad tutelar, concepto que forma parte de la terapia comunitaria actual. El estudio bibliográfico sobre el tema permitió identificar algunas cuestiones iniciales: ¿Qué alternativas en salud mental existen actualmente para hacer frente a la problemática de la institucionalización? Los resultados demuestran qué, la entidad tutelar en salud mental incide de forma positiva en la problemática de la institucionalización y qué los enfermos mentales mejoran su calidad de vida gracias a la entidad tutelar. La metodología utilizada se ha basado en la observación participante, entrevistas a pacientes del ámbito y la búsqueda de documentación relacionada con el tema. Deinstitutionalization is a concept that came to Spain along the 80 through the psychiatric reform intended to close all asylums (Desviat, 2011; Sánchez 2011). By deinstitutionalization understand a process that happens to keep people with mental illness in psychiatric hospitals to give them a decent and integrated into society care through theoretical models based on improving the quality of life. The intent of this scientific paper is to address the process of deinstitutionalization of the mentally ill through the tutelary concept that is part of the current community therapy entity. The literature review on the topic identified some initial questions: What alternative mental health currently exist to address the problem of institutionalization? The results show how the entity foster mental health impacts positively on the issue of institutionalization and what mental patients improve their quality of life thanks to the supervisory body. The methodology used was based on participant observation, interviews with patients and search field documentation related to the topic. La desinstitucionalització és un concepte que va arribar a Espanya al llarg dels anys 80 a través de la Reforma Psiquiàtrica amb la intenció de tancar tots els manicomis (Desviat, 2011; Sánchez 2011). Per desinstitucionalització entenem un procés que passa de mantenir a les persones que pateixen una malaltia mental en hospitals psiquiàtrics a donar-los una atenció digna i integrada en la societat a través de models teòrics basats en millorar la qualitat de vida. La intencionalitat d'aquest article científic és abordar el procés de desinstitucionalització dels malalts mentals a través de l'entitat tutelar, concepte que forma part de la teràpia comunitària actual. L'estudi bibliogràfic sobre el tema va permetre identificar algunes qüestions inicials: Quines alternatives en salut mental existeixen actualment per fer front a la problemàtica de la institucionalització? Els resultats demostren què, l'entitat tutelar en salut mental incideix de forma positiva en la problemàtica de la institucionalització i què els malalts mentals milloren la seva qualitat de vida gràcies a l'entitat tutelar. La metodologia utilitzada s'ha basat en l'observació participant, entrevistes a pacients de l'àmbit i la recerca de documentació relacionada amb el tema.
  Matèria: Malalts mentals--Cura
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Trabajo social Social Work Treball social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Guirado Ruiz, Mªdel Mar
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: De la institucionalización a la desinstitucionalización de los enfermos mentales Institutionalization to deinstitutionalization of the mentally ill. De la institucionalització a la desinstitucionalització dels malalts mentals
  Data de la defensa del treball: 2015-05-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Institucionalización, reforma psiquiátrica, entidades tutelares Institutionalization, psychiatric reform, tutelary entities Institucionalització, reforma psiquiàtria, entitats tutelars
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: De la institucionalización a la desinstitucionalización de los enfermos mentales
  Director del projecte: Deusdad Ayala, Blanca
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Trabajo social
  Social Work
  Treball social
  Malalts mentals--Cura
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar