Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Los sistemas de acceso a la función pública y sus problemáticas

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3960
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3960
 • Autors:

  Safont Valencia, Marta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-08
  Resum: En la Administración Pública se producen cambios constantemente, y estos cambios provocan nuevas necesidades. La función pública siempre que sea posible tiene que mejorar su eficiencia y eficacia ya que es la encargada de garantizar derechos y prestar servicios. Los procedimientos selectivos de acceso a la función pública son el concurso, el concurso-oposición y la oposición. El Estatuto Básico del Empleado Público procura mejorar la regulación del ingreso a la función pública. En el presente Trabajo se realizan críticas a los actuales sistemas de selección y se aportan posibles soluciones. Asimismo, se mencionan las nuevas estrategias del Estado. En l'Administració Pública es produeixen canvis constantment i aquests canvis provoquen noves necessitats. La funció pública sempre que sigui possible ha de millorar la seva eficiència i eficàcia ja que és l'encarregada de garantir drets i prestar serveis. Els procediments selectius d'accés a la funció pública són el concurs, el concurs oposició i l'oposició. L'Estatut Bàsic de l'Empleat públic procura millorar la regulació de l'ingrés a la funció pública. En el present Treball es realitzen crítiques als actuals sistemes de selecció i s'aporten possibles solucions. Així mateix, s'esmenten les noves estratègies de l'Estat.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciencias jurídicas Juridical sciences Ciències jurídiques
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Safont Valencia, Marta
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Los sistemas de acceso a la función pública y sus problemáticas The systems of access to the public function and its problems Els sistemes d'accés a la funció pública i les seves problemàtiques
  Data de la defensa del treball: 2021-06-05
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Oposición, concurso-oposición, concurso Opposition, contest-opposition, contest Oposició, concurs-oposició, concurs
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Los sistemas de acceso a la función pública y sus problemáticas
  Director del projecte: Gil Casión, Maria Inés
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias jurídicas
  Juridical sciences
  Ciències jurídiques
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar