Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

El Arbitraje Online

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:40
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG40
 • Autors:

  El Hadri El Yousfi, Nassira
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2014-12-12
  Resum: Ens trobem en un moment marcat per la lentitud de la Justícia a causa de la delicada conjuntura econòmica del país; els tribunals ordinaris tenen més dificultats de les habituals per a resoldre conflictes jurídics. La Justícia necessita d'uns procediments més àgils i ràpids, ja que en una societat com la nostra, la justícia lenta no és acceptable. Davant aquesta realitat, els ciutadans busquen altres vies alternatives de resolució de conflictes per defensar els seus drets i interessos legítims. Disposem de la negociació, mediació, conciliació i arbitratge, com a mecanismes de resolució extrajudicial de controvèrsies jurídiques. D'altra banda, vivim en una societat tecnològicament avançada, que requereix una legislació processal acord a les seves necessitats. La integració de les noves tecnologies en el nostre dia a dia ha transformat per complet les relacions jurídiques actuals. El Dret no pot mostrar-se indiferent davant d'aquest fenomen; aquest s'ha d'adaptar a les necessitats de la societat per donar resposta i cobertura a les noves situacions legals que neixen tant del tràfic jurídic en el ciberespai com fora d'ell. Davant d'aquesta situació, dediquem la present investigació a l'estudi de l'arbitratge, una alternativa a la Jurisdicció i un equivalent jurisdiccional que ens proporciona celeritat, agilitat, confidencialitat i flexibilitat, entre altres avantatges. També analitzem l'impacte de les noves TIC en la societat i els mecanismes de resolució de controvèrsies i presentem una nova eina de resolució extrajudicial de conflictes jurídics caracteritzada per la inclusió de les noves TIC; l'Arbitratge Online, dut a terme, d'inici a fi, per mitjans electrònics, que ofereix avantatges afegits a l'arbitratge tradicional. Així mateix, també presentem propostes per contribuir a la millora del procés online. We are at a moment marked by the slow pace of justice because of the poor economic situation of the country; ordinary courts have more difficulties than usual to resolve legal disputes. Justice requires rapid and effective procedures, since in a society like ours slow justice is unacceptable. Given this reality, people seek alternative ways of conflict resolution to defend their legitimate rights and interests. We have negotiation, mediation, conciliation and arbitration as mechanisms of court settlement of legal disputes. On the other hand, we live in a technologically advanced society, which requires a procedural legislation according to its needs. The integration of new technology in our day by day has completely transformed the existing legal relations. The Law can not be indifferent to this phenomenon; it must adapt to the needs of society to give answer and coverage to meet the new legal situations that arise both legal transactions in cyberspace and outside of it. In this situation, we dedicate the current research to the study of arbitration, an alternative to the jurisdiction and judicial equivalent providing us rapidity, agility, confidentiality and flexibility, among other advantages. In addition, we analyze the impact of the new ICTs in society and the mechanisms for controversies resolution, and thus we present a new tool aimed for extrajudicial resolution of legal conflicts characterized by the inclusion of the new TIC; Arbitrage Online, done from beginning to end, by electronic means, that offer added advantages to the traditional arbitration. At the same time, we present proposals to contribute to the improvement of the process online. Nos encontramos en un momento marcado por la lentitud de la Justicia a causa de la delicada coyuntura económica del país; los tribunales ordinarios tienen más dificultades de las habituales para resolver conflictos jurídicos. La Justicia necesita de unos procedimientos más ágiles y rápidos, puesto que en una sociedad como la nuestra, la justicia lenta no es aceptable. Ante esta realidad, los ciudadanos buscan otras vías alternativas de resolución de conflictos para defender sus derechos e intereses legítimos. Disponemos de la negociación, mediación, conciliación y arbitraje, como mecanismos de resolución extrajudicial de controversias jurídicas. Por otro lado, vivimos en una sociedad tecnológicamente avanzada, que requiere una legislación procesal acorde a sus necesidades. La integración de las nuevas tecnologías en nuestro día a día ha transformado por completo las relaciones jurídicas actuales. El Derecho no puede mostrarse indiferente ante este fenómeno; éste debe adaptarse a las necesidades de la sociedad para dar respuesta y cobertura a las nuevas situaciones legales que nacen tanto del tráfico jurídico en el ciberespacio como fuera de él. Ante esta situación, dedicamos la presente investigación al estudio del arbitraje, una alternativa a la Jurisdicción y un equivalente jurisdiccional que nos proporciona celeridad, agilidad, confidencialidad y flexibilidad, entre otras ventajas. También analizamos el impacto de las nuevas TIC en la sociedad y los mecanismos de resolución de controversias y presentamos una novedosa herramienta de resolución extrajudicial de conflictos jurídicos caracterizada por la inclusión de las nuevas TIC; el Arbitraje Online, llevado a cabo, de inicio a fin, por medios electrónicos, que ofrece ventajas añadidas al arbitraje tradicional. Asimismo, también presentamos propuestas para contribuir a la mejora del proceso online.
  Matèria: Arbitratge i laude
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències Jurídiques Juridical Sciences Ciencias Jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: El Hadri El Yousfi, Nassira
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: L'Arbitratge Online The Online Arbitration El Arbitraje Online
  Data de la defensa del treball: 2014-05-28
  Paraules clau: arbitratge, online, resolució de conflictes arbitration, online, dispute resolution arbitraje, online, resolución de conflictos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El Arbitraje Online
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
  Juridical Sciences
  Ciencias Jurídicas
  Arbitratge i laude
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar