Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Restricciones a la libertad de circulación, con motivo del estado de alarma, por la pandemia del Covid-19.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4084
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4084
 • Autors:

  Gallego Martínez, Gerard
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-09-29
  Resum: A raíz de la situación de pandemia, que se está viviendo a nivel mundial, el Estado de Derecho está experimentando tensiones manifiestas. La crisis sanitaria, no solo está poniendo en peligro la salud y la vida de muchas personas, sino que además provoca dificultades económicas para las familias y empresas. Pero también existe otro ámbito en el que podemos apreciar los efectos del Covid-19, y es el panorama jurídico. A partir de las medidas sanitarias para combatir el virus, estamos sufriendo constantes restricciones sobre nuestros derechos y libertades fundamentales, protegidos por la constitución. Por este motivo, los expertos jurídicos cuestionan muchas de las decisiones del gobierno, como medidas restrictivas de derechos. El objetivo de este estudio, es analizar todas esas medidas impuestas por el gobierno, sobre los ciudadanos, y analizar si se ajustan a derecho, si respetan la constitución, o si están suponiendo una vulneración de nuestros derechos fundamentales. Arran de la situació de pandèmia, que s'està vivint a nivell mundial, l'Estat de Dret està experimentant tensions manifestes. La crisi sanitària, no sols està posant en perill la salut i la vida de moltes persones, sinó que a més provoca dificultats econòmiques per a les famílies i empreses. Però també existeix un altre àmbit en el qual podem apreciar els efectes del Covid-19, i és en el panorama jurídic.  A partir de les mesures sanitàries per a combatre el virus, estem sofrint constants restriccions sobre els nostres drets i llibertats fonamentals, protegits per la constitució. Per aquest motiu, els experts jurídics qüestionen moltes de les decisions del govern, com a mesures restrictives de drets.  L'objectiu d'aquest estudi, és analitzar totes aquestes mesures imposades pel govern, sobre els ciutadans, i analitzar si s'ajusten a dret, si respecten la constitució, o si estan suposant una vulneració dels nostres drets fonamentals. 
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Gallego Martínez, Gerard
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Restriccions a la llibertat de circulació, amb motiu de l'estat d'alarma, per la pandemia del Covid-19. Restrictions on freedom of movement, due to the state of alarm, due to the Covid-19 pandemic. Restricciones a la libertad de circulación, con motivo del estado de alarma, por la pandemia del Covid-19.
  Data de la defensa del treball: 2021-07-01
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/closedAccess
  Paraules clau: Constitució- Estat de Dret- Llibertat de Circulació- Dret d’excepció- Drets Fonamentals. Constitution- Rule of Law- Freedom of movement - Exception Law- Fundamental Rights. Constitución- Estado de Derecho- Libertad de Circulación- Derecho de Excepción- Derechos Fundamentales.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Restricciones a la libertad de circulación, con motivo del estado de alarma, por la pandemia del Covid-19.
  Director del projecte: Jaria Manzano, Jordi
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar