Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La protecció del deutor hipotecari en la llei 1/2013

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:42
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG42
 • Autors:

  Caballé Fabra, Gemma
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-01-22
  Resum: La protecció del deutor hipotecari en la llei 1/2013 Aquest treball té com objectiu conèixer quina és la protecció legal que empara el deutor hipotecari en la llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social. No obstant, abans d’entrar a les modificacions que ha introduït aquesta norma i les novetats que aporta a la regulació d’aquest àmbit, es fa esment a altres qüestions que també giren entorn a la protecció del deutor hipotecari i la hipoteca en si mateixa. Per exemple, al primer epígraf es fa una breu referència al concepte d’hipoteca i la seva regulació legal, per tal d’entendre millor quina és la posició que ocupa el deutor hipotecari en aquesta institució. A continuació es fa una referència a la importància de l’habitatge com a dret humà, previst i regulat en diferents cossos normatius d’àmbit internacional. Al tercer epígraf s’explica el context social i econòmic que ha provocat la crisi del sector immobiliària i la seva repercussió al deutor hipotecari. Per poder entendre millor les mesures introduïdes per la llei 1/2013, abans també s’explica altres cossos normatius aprovats en anterioritat (El Real Decret- llei 8/2011; el Real Decret- llei 6/2012 què inclou el Codi de Bones Pràctiques i el Real Decret- llei 27/2012). Totes aquestes normes giren entorn de la protecció del deutor hipotecari, per la qual cosa, la llei 1/2013 al ser la última que ha entrat en vigor els hi va introduir modificacions. A l’epígraf quart s’explica la protecció del deutor hipotecari per part de la Unió Europea en relació a la protecció dels consumidors i usuaris, així com també es fa esment a la sentència 14 de març de 2013 del TJUE, que va posar en manifest la precarietat del sistema d’execució hipotecari espanyol. És a l’últim epígraf on s’aprofundeix en les novetats i modificacions introduïdes per la llei 1/2013, i la seva incidència en els textos normatius vigents com per exemple en la Llei hipotecària o la Llei d’Enjudiciament Civil. The protection of the mortgager in the law 1/2013 This work aims to determine what the legal protection provided by the mortgager in law 1/2013, of 14 May, in terms of measures to strengthen the protection to mortgage debtors, debt restructuring and social rent. However, before entering into the modifications introduced by this law and the novelty of the regulation of this area, it must be said that other issues also revolve around the protection of the mortgage and the mortgage in itself. For example, in the first section there’s a brief reference to the concept of mortgage and its legal regulation to understand what the position of the mortgagor in this institution is. Below is a reference to the importance of housing as a human right, internationally planned and regulated in different rights. In the third section is explained the social and economic context that caused the crisis in the real estate sector and its impact to the mortgagor. To understand the measures introduced by Law 1/ 2013 before other regulations previously approved ( Royal Decree are also explained - Law 8/2011 , Royal Decree - Law 6/2012 which includes the Code of Practice and Royal Decree - Law 27/2012 ) . All these rules revolve around the protection of the mortgagor and the Law 1/ 2013, the last that came into force and which has made them change. In the fourth section mortgager protection is explained by the European Union in relation to the protection of consumers and users, references to the judgment March 14th, 2013 TEU, which showed precariousness the Spanish mortgage system. It is in the last section where the latest news and changes introduced by Law 1/2013, and its impact on existing legislative texts such as the Mortgage Law or the Law of Civil Procedure are analyzed. La protección del deudor hipotecario en la ley 1/2013 Este trabajo tiene como objetivo conocer cuál es la protección legal que ampara el deudor hipotecario en la ley 1 /2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. No obstante, antes de entrar a las modificaciones que ha introducido esta norma y las novedades que aporta a la regulación de este ámbito, se hace mención a otras cuestiones que también giran en torno a la protección del deudor hipotecario y la hipoteca en sí misma. Por ejemplo, en el primer epígrafe se hace una breve referencia al concepto de hipoteca y su regulación legal, para entender mejor cuál es la posición que ocupa el deudor hipotecario en esta institución. A continuación se hace una referencia a la importancia de la vivienda como derecho humano, previsto y regulado en diferentes cuerpos normativos de ámbito internacional. En el tercer epígrafe se explica el contexto social y económico que ha provocado la crisis del sector inmobiliario y su repercusión al deudor hipotecario. Para poder entender mejor las medidas introducidas por la Ley 1 /2013, antes también se explican otros cuerpos normativos aprobados con anterioridad (El Real Decreto - ley 8/2011, el Real Decreto - ley 6/2012 que incluye el Código de Buenas Prácticas y el Real Decreto - ley 27/2012). Todas estas normas giran en torno a la protección del deudor hipotecario y la Ley 1/ 2013 al ser la última que ha entrado en vigor les ha hecho modificaciones. En el epígrafe cuarto se explica la protección del deudor hipotecario por parte de la Unión Europea en relación a la protección de los consumidores y usuarios, también se hace mención a la sentencia 14 de marzo de 2013 del TUE, que puso en manifiesto la precariedad del sistema de ejecución hipotecario español. Es en el último epígrafe donde se analizan las novedades y modificaciones introducidas por la Ley 1 /2013, y su incidencia en los textos normativos vigentes como por ejemplo en la Ley Hipotecaria o la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  Matèria: Hipoteques
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències Jurídiques Juridical Sciences Ciencias Jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Caballé Fabra, Gemma
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La protecció del deutor hipotecari en la llei 1/2013 The protection of the mortgager in the law 1/2013 La protección del deudor hipotecario en la ley 1/2013
  Data de la defensa del treball: 2014-05-29
  Paraules clau: hipoteca, deutor, protecció mortgage, debtor, protection hipoteca, deudor, protección
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La protecció del deutor hipotecari en la llei 1/2013
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
  Juridical Sciences
  Ciencias Jurídicas
  Hipoteques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar