Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Differences in the cerebral lipid profile in mice depending on the APOE genotype and the postnatal exposure to chlorpyrifos

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4330
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4330
 • Autors:

  Mladenova Koleva, Mikaela
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-01-14
  Resum: El cervell és un òrgan ric en lípids que requereix diverses molècules de lípids per al desenvolupament del cervell i la transducció del senyal. El contingut i la distribució de lípids depèn molt de l'activitat de l'apolipoproteïna E (ApoE) i dels seus polimorfismes. Les diferents isoformes ApoE confereixen vulnerabilitats distingibles a l'exposició a pesticides, com el clorpirifos, que actua inhibint l'enzim acetilcolinesterasa. El present treball demostra diferències clares en el perfil lipídic cerebral durant les etapes de neurodesenvolupament proporcionades per la contribució del genotip APOE. Els efectes generals del tractament i les interaccions genotip x tractament es van observar en menor mesura. En general, aquests resultats suggereixen un avantatge cognitiu en funció del genotip APOE durant les primeres etapes de la vida. The brain is a lipid-rich organ which requires several lipid molecules for brain development and signal transduction. Lipid content and distribution is highly dependent on the apolipoprotein E (ApoE) activity and its polymorphisms. The different ApoE isoforms confer distinguishable vulnerabilities to pesticides exposure, such as chlorpyrifos, which acts by inhibiting the acetylcholinesterase enzyme. The present work demonstrates clear differences in the brain lipid profile during neurodevelopmental stages provided by the APOE genotype contribution. General treatment effects and genotype x treatment interactions were observed in a lesser extent. Overall, these results suggest a cognitive advantage depending on the APOE genotype during early stages of life.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Mladenova Koleva, Mikaela
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Diferències en el perfil lipídic cerebral en ratolins segons el genotip APOE i l'exposició postnatal a clorpirifós Differences in the cerebral lipid profile in mice depending on the APOE genotype and the postnatal exposure to chlorpyrifos Diferencias en el perfil lipídico cerebral en ratones según el genotipo APOE y la exposición postnatal a clorpirifós
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: perfil lipídic, neurodesenvolupament, APOE lipid profile, neurodevelopment, APOE perfil lipídico, neurodesarrollo, APOE
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Differences in the cerebral lipid profile in mice depending on the APOE genotype and the postnatal exposure to chlorpyrifos
  Director del projecte: Ávila Román, Francisco Javier
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar