Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Modulation of TLR4-induced variations in mitochondrial CPT1 and CPT2 expression by immunomodulatory metabolites and its correlation on the selective functional differentiation of macrophages

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4347
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4347
 • Autors:

  Herrera Azcona, Aitana
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-01-27
  Resum: Immunometabolism is a critical determinant in the activation of immune responses. Carnitine-palmitoyltransferases (CPTs) can regulate the immunometabolic effects by innate immune receptors. The objective of this study was to evaluate the potential of butyrate, itaconate and plant protease inhibitors (PPIs) to modulate TLR4-induced by LPS response on human macrophages. Butyrate and itaconate differentially affected mitochondrial metabolism. The sequential exposure to butyrate or PPIs and LPS, improved the mitochondrial activities of macrophages. All the treatments promoted higher variations in CPT2 expression than in CPT1. Butyrate and itaconate with LPS enhanced proinflammatory macrophages (CD68+) and favoured downward trends in CPT2 expression. L'immunometabolisme és un determinant crític en l'activació de les respostes immunitàries. Les carnitina-palmitoiltransferases (CPT) poden regular els efectes immunometabòlics dels receptors immunitaris innats. L'objectiu d'aquest estudi va ser avaluar el potencial dels inhibidors de butirat, itaconat i proteasa vegetal (IPP) per modular la resposta de LPS induïda per TLR4 en macròfags humans. El butirat i l'itaconat van afectar de manera diferent el metabolisme mitocondrial. L'exposició seqüencial a butirat o IPP i LPS, va millorar les activitats mitocondrials dels macròfags. Tots els tractaments van promoure majors variacions en l'expressió de CPT2 que en CPT1. El butirat i l'itaconat amb LPS van millorar els macròfags proinflamatoris (CD68+) i van afavorir les tendències a la baixa en l'expressió de CPT2.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Herrera Azcona, Aitana
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Modulació de les variacions induïdes per TLR4 en l'expressió mitocondrial de CPT1 i CPT2 per metabòlits immunomoduladors i la seva correlació amb la diferenciació funcional selectiva dels macròfags Modulation of TLR4-induced variations in mitochondrial CPT1 and CPT2 expression by immunomodulatory metabolites and its correlation on the selective functional differentiation of macrophages Modulación de las variaciones inducidas por TLR4 en la expresión de CPT1 y CPT2 mitocondrial por metabolitos inmunomoduladores y su correlación en la diferenciación funcional selectiva de macrófagos
  Data de la defensa del treball: 2021-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: butirato, itaconato, carnitina palmitoiltransferasa butyrate, itaconate, carnitine palmitoyltransferases butirat, itaconat, carnitina palmitoiltransferases
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Modulation of TLR4-induced variations in mitochondrial CPT1 and CPT2 expression by immunomodulatory metabolites and its correlation on the selective functional differentiation of macrophages
  Director del projecte: Mulero Abellán, Miquel
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar