Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

The Transformer Verbs: An Anlaysis of Ergative constructions in English and Spanish

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4369
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4369
 • Autors:

  Jiménez Garrido, Miriam
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-01
  Resum: Verb complementation is a broad topic of grammar since verbs are followed by different elements depending on their semantic and syntactic features (Swan, 2005). This paper deals with a specific type of construction: ergative constructions. The aim of the present study is to define and to analyze ergative constructions in English. Additionally, English ergative constructions are compared in general terms to the Spanish version of this type of constructions. Ergative constructions are similar in both languages as English and Spanish are nominative-accusative languages. Furthermore, 28 Spanish students of English were asked to answer different questions concerning transitivity, intransitivity and ergativity. La complementació verbal és un tema ampli pel què fa a la gramàtica, ja que els verbs van seguits per diferents elements segons les seves característiques semàntiques i sintàctiques (Swan, 2005). Aquest treball tracta d'un tipus concret de construcció: les construccions ergatives. L'objectiu del present estudi és definir i analitzar construccions ergatives en anglès. A més, les construccions ergatives angleses es comparen en termes generals amb la versió espanyola d'aquest tipus de construccions. Les construccions ergatives són similars en ambdues llengües, ja que l'anglès i l'espanyol són llengües nominatiu-acusatives. A més, es va demanar a 28 estudiants espanyols d'anglès que responguessin diferents preguntes sobre transitivitat, intransitivitat i ergativitat. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Jiménez Garrido, Miriam
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Els Verbs 'Transformer': Un Anàlisi de Construccions Ergatives en Anglès i Espanyol The Transformer Verbs: An Anlaysis of Ergative constructions in English and Spanish Los Verbos 'Transformer': Un Análisis de Construcciones Ergatives en Inglés y Español
  Data de la defensa del treball: 2021-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Ergativitat, transitivitat, intransitivitat Ergativity, tansitivity, intransitivity Ergatividad, transitividad, intransitividad
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: The Transformer Verbs: An Anlaysis of Ergative constructions in English and Spanish
  Director del projecte: Fullana García, Celia
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar