Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Paritat política, real i efectiva?

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:445
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG445
 • Autors:

  Llorca Cochs, Carolina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-14
  Resum: Aquest article analitzarà la presència equilibrada de dones i homes en la política al llarg del temps. Tot i els canvis socials que hem anat patint en els darrers segles, els biaixos de gènere segueixen molt presents en la nostra societat assentada en una cultura patriarcal que separa l’àmbit públic del privat i que tendeix a desplaçar a la dona cap l’esfera reproductiva. És important avançar, canviar els valors que reforcen la figura masculina i lluitar per una igualtat entre dones i homes que generi una societat justa i igualitària. L’objectiu de l’article és esbrinar si les mesures que s’han anat proposant per assolir la paritat són efectives i es reflecteixen a la realitat social d’avui en dia o, pel contrari, no tenen els efectes esperats. Es realitzarà un recorregut històric i legislatiu pels últims segles fins a l’actualitat, repassant totes les recomanacions, declaracions, tractats i lleis que s’han aprovat fins arribar a les mesures que s’estan treballant actualment, a partir d’una àmplia revisió bibliogràfica. La ciutadania està formada per dones i homes, i per tant, és important que la representativitat política no estigui diferenciada per raó de sexe i que ambdós sexes hi participin per igual. This article analyzes the balanced presence of women and men in politics over time. Despite the social changes that we have been suffering in recent centuries, the gender biases are still very present in our society based mainly on a patriarchal culture that separates the private and public sector. That fact tends to displace women into the reproductive sphere. It’s important to make a step forward on that topic and, therefore, to change the values that reinforce male figure and to fight for equality between women and men. That equality will generate a just and egalitarian society. The aims of this article is to find out whether measures that have been proposed to achieve parity are effective and reflected in the social reality of today or, otherwise, they have not reached the expected effects. The paper gives a legislative and historical scope from the last centuries till today, reviewing first all recommendations, declarations, treaties and laws that have been approved, and finalising with the measures that are being developed at the moment. Citizenship is made up of women and men and, therefore, political representation should not be differentiated by gender and both sexes should participate equally. El presente artículo analizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los partidos políticos. A pesar de los cambios sociales que hemos ido sufriendo en los últimos siglos, los sesgos de género siguen muy presentes en nuestra sociedad asentada en una cultura patriarcal que separa el ámbito público del privado y que tiende a desplazar a la mujer hacia la esfera reproductiva. El objetivo del artículo es examinar si las medidas que se llevan a cabo para alcanzar la paridad son efectivas y se reflejan en la realidad o, por el contrario, no tienen los efectos esperados. Se realizará un recorrido histórico por los últimos siglos hasta llegar a la actualidad, repasando todas las recomendaciones, declaraciones, tratados y leyes que se han ido aprobando, hasta llegar a las medidas que se están trabajando actualmente. Todo ello, a partir de una amplia revisión bibliográfica. La ciudadanía está formada por mujeres y hombres, y por tanto, es importante que la representatividad política no esté diferenciada por razón de sexo y que ambos sexos participen por igual.
  Matèria: Paritat política
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Llorca Cochs, Carolina
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Paritat política, real i efectiva? Political equality, ¿real and effective? Paridad polítca, ¿real y efectiva?
  Data de la defensa del treball: 2015-05-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Dones i política, presència equilibrada, mesures d'acció positiva Women and politics, balanced presence, measures of positive actions Mujeres y política, presencia equilibrada, medidas de acción positiva
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Paritat política, real i efectiva?
  Director del projecte: Abellán Hernández, Elisa
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Paritat política
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar