Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

CUIDADOS PALIATIVOS: LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Y ESPIRITUAL EN LA FASE TERMINAL DE LA VIDA

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:446
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG446
 • Autors:

  López Castelló, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-14
  Resum: El present article pretén reflexionar sobre la fase terminal de la vida i les possibles accions d'intervenció que es poden realitzar des del treball social sanitari i el col·lectiu de professionals que intervenen en aquesta etapa, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels malalts terminals. Revisem les possibles accions per garantir el dret de tot ciutadà a rebre una atenció integral que abasti totes les esferes del pacient, així com rebre l'atenció psicosocial i espiritual adequada en relació a aquesta fase del procés vital. Tenint en compte l'Estratègia Nacional sobre cures pal·liatives i el desplegament de la normativa de recursos i intervencions previstes a nivell estatal, es valoraran les potencialitats i mancances en el desenvolupament de l'atenció integral a totes les dimensions en la fase terminal de la vida en relació als drets inherents al pacient. This article aims to reflect upon the terminal phase of the life and the possible actions of intervention which can be performed from the health social work and community of professionals involved in this stage, all of them have the goal of improving the life quality of the terminally ill. We review the possible actions to ensure the right of every citizen to receive comprehensive care that covers all areas of the patient, as well as receive psychosocial and the appropriate spiritual care in relation to this phase of the life process. Considering the National Strategy on palliative care and the deployment of the rules of resources and interventions provided for at the state level, will be assessed the potential and shortcomings in the development of comprehensive care for all dimensions in the terminal phase of life in relation to the rights inherent to the patient. El presente artículo pretende reflexionar sobre la fase terminal de la vida y las posibles acciones de intervención que se pueden realizar desde el trabajo social sanitario y el colectivo de profesionales que intervienen en ésta etapa, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los enfermos terminales. Revisamos las posibles acciones para garantizar el derecho de todo ciudadano a recibir una atención integral que abarque todas las esferas del paciente, así como recibir la atención psicosocial y espiritual adecuada en relación a esta fase del proceso vital. Teniendo en cuenta la Estrategia Nacional sobre cuidados paliativos y el despliegue de la normativa de recursos e intervenciones previstas a nivel estatal, se valoraran las potencialidades y carencias en el desarrollo de la atención integral a todas las dimensiones en la fase terminal de la vida en relación a los derechos inherentes al paciente.
  Matèria: Tractament pal·liatiu
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: López Castelló, Laura
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: CURES PAL.LIATIVES: LA INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL I ESPIRITUAL EN LA FASE TERMINAL DE LA VIDA PALLIATIVE CARE: SPIRITUAL AND PSYCHOSOCIAL INTERVENTION IN THE TERMINAL PHASE OF LIFE CUIDADOS PALIATIVOS: LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Y ESPIRITUAL EN LA FASE TERMINAL DE LA VIDA
  Data de la defensa del treball: 2015-05-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Cures pal.liatives, atenció psicosocial, espiritualitat Palliative care, psychosocial care, spirituality Cuidados paliativos, atención psicosocial, espiritualidad
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: CUIDADOS PALIATIVOS: LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Y ESPIRITUAL EN LA FASE TERMINAL DE LA VIDA
  Director del projecte: García Moreno, Cristina
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Tractament pal·liatiu
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar