Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Contabilidad creativa: arte o fraude

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4574
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4574
 • Autors:

  Zurita Luque, Adrián
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-05-31
  Resum: El treball de Fi de Grau s'ha dut a terme amb la finalitat d'analitzar detalladament una qüestió d'àmbit global com és la comptabilitat creativa, que afecta a petita i gran escala tot el sistema. Aquest treball té un enfocament empresarial, però la comptabilitat creativa es pot donar en altres àmbits com els estatals. La comptabilitat creativa consisteix a aprofitar els buits legals que hi ha a les normes comptables per projectar una imatge concreta segons les necessitats de l'entitat. La responsabilitat d'aquesta pràctica resideix principalment a l'equip directiu de la companyia que és qui té alguna motivació. Com veiem a la feina, si es duen a terme manipulacions comptables als estats financers és sobretot perquè la legislació vigent els brinda l'oportunitat de fer-ho sense considerar-se un frau. A més, la regulació de vegades és confusa fet que afavoreix una interpretació subjectiva per part de les empreses. No es considera que sigui un fet aïllat, sinó que és un supòsit habitual i, el més preocupant, que segueix en expansió. Per tot això, en aquest treball s'aborden quines són les llacunes legals, en què es diferencia del frau fiscal, quines són les tècniques que donen lloc a la pràctica del maquillatge comptable i finalment es demostra la facilitat per dur-la a terme.  El trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo con la finalidad de analizar en detalle una cuestión de ámbito global como es la contabilidad creativa, que afecta a pequeña y gran escala a todo el sistema. Este trabajo tiene un enfoque empresarial, pero la contabilidad creativa puede darse en otros ámbitos como los estatales. La contabilidad creativa consiste en aprovechar los vacíos legales que existen en las normas contables para proyectar una imagen concreta según las necesidades de la entidad. La responsabilidad de esta práctica reside principalmente en el equipo directivo de la compañía que es quien tiene alguna motivación para ello. Como vemos en el trabajo, si se llevan a cabo manipulaciones contables en los estados financieros es sobre todo por que la legislación vigente les brinda la oportunidad de hacerlo sin considerarse un fraude. Además, la regulación en ocasiones es confusa por lo que favorece a una interpretación subjetiva por parte de las empresas. No se considera que sea un hecho aislado, sino que se trata de un supuesto habitual y, lo más preocupante, que sigue en expansión. Por todo ello, en el presente trabajo se abordan cuales son las lagunas legales, en que se diferencia del fraude fiscal, cuales son las técnicas que dan lugar a la práctica del maquillaje contable y finalmente se demuestra la facilidad para llevarla a cabo.
  Matèria: Compatbilitat
  Idioma: spa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Zurita Luque, Adrián
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Comptabilitat creativa: art o frau Creative accounting: art or fraud
  Data de la defensa del treball: 2021
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Comptabilitat creativa, imatge fidel, ètica Creative accounting, faithful image, ethic Contabilidad creativa, imagen fiel, ética
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Contabilidad creativa: arte o fraude
  Director del projecte: Porras Garcia, Maria José
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Compatbilitat
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar