Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Control Digital d'un convertidor LLC

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4613
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4613
 • Autors:

  Pedrola Aznar, Jordi
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-06-15
  Resum: Aquest treball de final de grau es basa en l’anàlisi, modelat i control d’un convertidor ressonant LLC ja existent, concretament correspon a la placa de desenvolupament hardware TMDSHVRESLLCKIT de Texas Instruments. Primerament es descriurà el comportament dels convertidors ressonants per tal d’entendre el seu funcionament, i posteriorment es passarà a modelar-lo mitjançant el mètode del primer harmònic (FHA). Normalment els convertidors són utilitzats per aplicacions que requereixen una regulació en la tensió de sortida. Per tant, dissenyar un control en llaç tancat és imprescindible. Després s’implementarà aquest control sobre la placa comentada per tal de verificar-lo experimentalment i proporcionar un estudi complet de tot el kit que ve subministrat pel fabricant. Finalment es proposarà un disseny de control alternatiu que ens relacionarà tant tensió, com corrent, suposant certs avantatges respecte al control prèviament dissenyat. This bachelor`s degree thesis is based on analysis, modeling and control for a resonant LLC converter that already exist, in fact it’s for the hardware TMDSHVRESLLCKIT by Texas Instruments. First, a description of the behavior of the resonant converters are made, the next step it’s to modelling the converter using the first harmonic method (FHA). Normally, the converters are used to regulate the output voltage, so design a closed-loop controller it’s necessary to achieve it. Then this closed loop design would be proved experimentally to verify it and for have a complete study of the kit supplied by Texas. Finally, a double-loop controller is proposed as an alternative for the single-loop voltage controller. El presente Trabajo de fin de grado se basa en el análisis, modelado y control de un convertidor resonante LLC ya existente, concretamente corresponde con la placa de desarrollo hardware TMDSHVRESLLCKIT de Texas Instruments. Primero de todo, se describirá el comportamiento de los convertidores resonantes para entender así su funcionamiento, y posteriormente se pasará a su modelado mediante el método del primer harmónico (FHA). Normalmente los convertidores resonantes son utilizados para aplicaciones que requieren una regulación en la tensión de salida. Por lo tanto, diseñar un controlador en lazo cerrado es imprescindible. Luego se implementará dicho control sobre la placa comentada para verificarlo experimentalmente y así proporcionar un estudio completo sobre el kit proporcionado por el fabricante. Finalmente se propondrá un diseño de control alternativo que nos relacionará tanto tensión como corriente, suponiendo ciertas ventajas respecto el control previamente diseñado.
  Matèria: Enginyeria electrònica
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Pedrola Aznar, Jordi
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Control Digital d'un convertidor LLC Digital control for an LLC converter Control Digital de un convertidor LLC
  Data de la defensa del treball: 2021-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Convertidor ressonant LLC, Mètode del primer harmònic, Etapa de control Resonant LLC converter, First harmonic method, Control stage Convertidor resonante LLC, Método del primer harmónico, Etapa de control
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Control Digital d'un convertidor LLC
  Director del projecte: Vidal Idiarte, Enric
  Ensenyament(s): Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
  Enginyeria electrònica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar