Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Estudio del sistema de conexión inalámbrica mediante nodos de comunicación con salida a internet

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4674
 • Autors:

  Palacios González, Juan Manuel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-06-22
  Resum: En aquest treball es detalla el desenvolupament d'un sistema de xarxa sense fils mitjançant l'ús de la tecnologia LoRaWAN, per donar connectivitat i sortida a Internet als sensors de carregadors per a cotxes elèctrics en un pàrquing subterrani i així, gestionar la informació d'aquests sensors des de l'exterior a través de la base de dades emmagatzemada al núvol. El treball es compon de dues parts principals. La primera part consisteix en l'estudi de viabilitat sobre els quatre estàndards WSN més coneguts dins de l'àmbit de les telecomunicacions. En aquest estudi veurem reflectida l'explicació detallada dels quatre estàndards, per a posteriorment, comparar-los, treure conclusions i escollir el més adequat pel desenvolupament d'un prototip que compleixi amb uns requisits específics detallats al llarg del projecte. La segona part, es basarà en el desenvolupament d'un prototip escollit en funció de l'estudi de viabilitat previ, el protocol amb el qual realitzarem el desplegament serà LoRaWAN. En aquest apartat detallarem la realització del prototip, els passos que hem seguit per poder crear una xarxa sense fils amb LoRa i mostrarem amb un prototip com vam realitzar la comunicació entre sensors i el núvol. La idea de realitzar aquest servei ve brindada per l'empresa ETECNIC, empresa especialitzada en enginyeria elèctrica i mobilitat sostenible. Coneixedors de la dificultat de donar connectivitat a Internet en espais subterranis, es proposa aquest estudi per buscar la manera òptima d'aconseguir un sistema de monitoratge wireless i adaptar-lo als seus sensors de carregadors per a cotxes elèctrics. This work details the development of a wireless network system using LoRaWAN technology, providing connectivity and Internet access to the charging sensors for electric cars in an underground car park. The information captured by sensors will be managed outside through the database, the data is stored in the cloud. The work is divided into two main parts. The first part consists of the feasibility study of the four most known WSN standards in the telecommunications field. We will see reflected the detailed explanation of the four standards, compare them, draw conclusions and choose the most appropriate for the development of a prototype. The standard meets specific detailed requirements throughout the project. The second part will be based on the development of a prototype chosen, based on the previous feasibility study, the protocol with which we will carry out the deployment will be LoRaWAN. In this section we will detail the realization of the prototype, the steps we have followed to create a wireless network with LoRa, and we will show, developing a prototype, how we carry out communication between sensors and the cloud. The idea of carrying out this service is provided by the ETECNIC company, specialized in electrical engineering and sustainable mobility. Aware of the difficulty of providing Internet connectivity in underground spaces, this study is proposed to find the best way to achieve a wireless monitoring system and adapt it to its charger sensors for electric vehicles. En este trabajo se detalla el desarrollo de un sistema de red inalámbrica mediante el uso de la tecnología LoRaWAN, para dar conectividad y salida a Internet a los sensores de cargadores para coches eléctricos en un parking subterráneo y así, gestionar la información de estos sensores desde el exterior a través de la base de datos almacenada en la nube. El trabajo se compone de dos partes principales. La primera parte consiste en el estudio de viabilidad sobre los cuatros estándares WSN más conocidos dentro del ámbito de las telecomunicaciones. En este estudio veremos reflejada la explicación detallada de los cuatro estándares, para posteriormente, compararlos, sacar conclusiones y escoger el más adecuado para el desarrollo de un prototipo que cumpla con unos requisitos específicos detallados a lo largo del proyecto. La segunda parte, se basará en el desarrollo de un prototipo escogido en función del estudio de viabilidad previo, el protocolo con el que realizaremos el despliegue será LoRaWAN. En este apartado detallaremos la realización del prototipo, los pasos que hemos seguido para poder crear una red inalámbrica con LoRa y mostraremos con un prototipo como realizamos la comunicación entre sensores y la nube. La idea de realizar este servicio viene brindada por la empresa ETECNIC, empresa especializada en ingeniería eléctrica y movilidad sostenible. Conocedores de la dificultad de dar conectividad a Internet en espacios subterráneos, se propone este estudio para buscar la manera óptima de conseguir un sistema de monitoreo wireless y adaptarlo a sus sensores de cargadores para coches eléctricos.
  Matèria: Enginyeria telemàtica
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Enginyeria telemàtica Telematic engineering Ingenieria telemática
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Palacios González, Juan Manuel
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Estudi del sistema de connexió sense fils per mitjà nodes de comunicació amb sortida a internet Study of the wireless connection system through communication nodes with internet output Estudio del sistema de conexión inalámbrica mediante nodos de comunicación con salida a internet
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: IoT, comunicacions, LoRa IoT, communications, LoRa IoT, comunicaciones, LoRa
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Estudio del sistema de conexión inalámbrica mediante nodos de comunicación con salida a internet
  Director del projecte: Villarino Villarino, Ramon
  Ensenyament(s): Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria telemàtica
  Telematic engineering
  Ingenieria telemática
  Enginyeria telemàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar