Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Characterisation of Glycine Receptor α2 subunit Interactions with Gephyrin

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4930
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4930
 • Autors:

  Muñoz Blázquez, Aida
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-20
  Resum: Protein-protein interactions between gephyrin and glycine receptors (GlyRs) allow GlyRs clustering at the postsynaptic membrane. Here, we explore the interactions of GlyR α2 subunit with gephyrin, expecting an autonomous and specific binding. Protein-peptide interactions can be evaluated at amino acid resolution by binding and neutralisation assays on peptide microarrays. As main results, the use of GlyR α2-derived peptides for competition points towards a longer sequence, gephyrin binding hierarchy shows GlyR α2 as the strongest binder among α subunits, and profiling of gephyrin-GlyR α2 interaction revealed a partially overlapping binding site. Single point gephyrin mutants revealed specifically GlyR α2 binding. Les interaccions proteïna-proteïna entre els receptors de la gefirina i la glicina (GlyRs) permeten que els GlyR s'agrupin a la membrana postsinàptica. Aquí, explorem les interaccions de la subunitat GlyR α2 amb la gefirina, esperant una unió autònoma i específica. Les interaccions proteïna-pèptid es poden avaluar a la resolució d'aminoàcids mitjançant assajos d'unió i neutralització en microarrays de pèptids. Com a resultats principals, l'ús de pèptids derivats de GlyR α2 per a la competència apunta cap a una seqüència més llarga, la jerarquia d'unió de gefirina mostra GlyR α2 com l'aglutinant més fort entre les subunitats α, i el perfil de la interacció gefirina-GlyR α2 va revelar un lloc d'unió parcialment superposat. Els mutants de gefirina d'un sol punt van revelar específicament la unió GlyR α2.
  Matèria: Biotecnologia
  Idioma: en
  Codirector del treball: Maric, Hans Michael
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Muñoz Blázquez, Aida
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Characterisation of Glycine Receptor α2 subunit Interactions with Gephyrin Caracteritzación de las Interacciones de la subunidad α2 del Receptor de Glicina con la Gefirina Caracterització de les Interaccions de la subunitat α2 del Receptor de Glicina amb la Gefirina
  Data de la defensa del treball: 2022-06-01
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Receptor de Glicina, Gefirina, Interacciones proteína-proteína Glycine Receptor, Gephyrin, Protein-protein interactions Receptor de Glicina, Gefirina, Interaccions proteïna-proteïna
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Characterisation of Glycine Receptor α2 subunit Interactions with Gephyrin
  Director del projecte: Cordero Otero, Ricardo Román
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar