Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Impacte de la incidència de malalties mentals en persones amb consum de cocaïna. Aproximació d'accions socials postingrés a la Unitat de Patologia Dual

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:501
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG501
 • Autors:

  Taulats Vidal, Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-26
  Resum: Los estudios previos a este artículo fueron realizados a través del trabajo de investigación Curar-se és possible. Reflexions sobre la drogoaddicció i les malalties mentals (Taulats. M, 2014). Un año más tarde, he decidido compartir con los lectores el objeto de estudio i las conclusiones a las que llegué. El objetivo de este artículo es analizar como el consumo reiterado de drogas, más concretamente el de cocaína, puede provocar la aparición de enfermedades y trastornos conductuales, es decir, el desarrollo de una patología mental. Los efectos aparecen en la vida cuotidiana de la persona consumidora, en sus relaciones sociales, familiares i líneas futuras. Cuando no hay un control de la situación se manifiestan y/o aceleran enfermedades mentales provocando importantes trastornos neurológicos y psiquiátricos. Por lo tanto, podemos observar que nos encontramos delante una problemática social compleja y preocupante, teniendo en cuenta que durante los últimos años ha aumentado significativamente los problemas asociados al consumo de cocaína la cual cosa causa, cada año, una demanda importante de tratamiento especializado i atención sanitaria urgente, según datos de la Generalitat de Catalunya (2010). Por lo tanto, el desarrollo de este artículo se basa en la recogida de información de profesionales de los ámbitos sanitarios y sociales sobre pacientes consumidores analizando los trastornos que les provoca el uso reiterado de cocaína y también la dependencia que desarrollan. Además, formula unas bases de aproximación sobre una propuesta de intervención social que tiene como objetivo principal ayudarlos después de estar ingresados en centros especializados (Unidad de Patología Dual) y mejorar su reinserción social evitando la estigmatización. Previous studies on this article were conducted in order to Curar-se és possible. Reflexions sobre la drogoaddicció i les malalties mentals (Taulats.M, 2014). A year after making the research I have decided to share with readers the subject of study and the conclusions about it. This article analyzes how can drugs, above all cocaine, can bring the origin of diseases and disorders, especially, can development mental illnesses. Effects such as the ones which affect the daily life of the individual, social relationships, family and future trends, when there is no control of the situation, will appear and/or accelerate mental illnesses, causing significant neurological and psychiatric disorders. Therefore, we can see that we have a complex and conscientious social problem, considering that in recent years there has been a very significant increase of problems associated with cocaine which cause every ear an important specialized treatment demand and urgent health care, according to the Generalitat de Catalunya (2010). In this sense, the development of this article is based on the collect of information from professionals who work in social and sanitary environment analyzing the conditions that the repeated use of cocaine and its dependence causes them. Also, formulates the approach bases about a proposal of social intervention whose main objective is to help them after being in special centers (Dual Pathology Unit) and improve their social reintegration avoiding stigmatization. Els estudis previs a aquest article es van realitzar a través del treball d’investigació Curar-se és possible. Reflexions sobre la drogoaddicció i les malalties mentals (Taulats.M, 2014). Un any després, he decidit compartir amb els lectors l’objecte d’estudi i les conclusions a les quals vaig arribar. L’objectiu d’aquest article és analitzar com el consum reiterat de drogues, més concretament el de cocaïna, pot provocar l’aparició de malalties i trastorns conductuals, és a dir, el desenvolupament d’una patologia mental. Els efectes apareixen a la vida quotidiana de la persona consumidora, en les seves relacions socials, familiars i línies de futur. Quan no hi ha un control de la situació és manifesten i/o s’acceleren malalties mentals provocant importants trastorns neurològics i psiquiàtrics. Per tant, podem observar que ens trobem davant una problemàtica social complexa i preocupant, tenint en compte que durant els últims anys hi ha hagut un augment molt significatiu dels problemes associats al consum de cocaïna la qual cosa causa, cada any, una demanda important de tractament especialitzat i d’atenció sanitària urgent, segons dades de la Generalitat de Catalunya (2010). Per tant, el desenvolupament d’aquest article es basa en la recollida d’informació de professionals dels àmbits sanitaris i socials sobre els pacients consumidors analitzant els trastorns que l’ús reiterat de cocaïna i la seva dependència els hi provoca. Tanmateix formula unes bases d’aproximació sobre una proposta d’ intervenció social que té com objectiu principal ajudar-los després d’estar ingressats en centres especialitzats (Unitat de Patologia Dual) i millorar la seva reinserció social evitant l’estigmatització.
  Matèria: Cocaïnomania
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Trabajo social Social Work Treball social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Taulats Vidal, Maria
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Impacto de la incidéncia de enfermedades mentales en personas con consumo de cocaína. Aproximación de acciones sociales postingrés de la Unidad de Patología Dual Impact of the incidence of mental illness in people with consumer cocaine. Aproach to social action post entry Dual Pathology Unit Impacte de la incidència de malalties mentals en persones amb consum de cocaïna. Aproximació d'accions socials postingrés a la Unitat de Patologia Dual
  Data de la defensa del treball: 2015-05-27
  Paraules clau: patología dual, trastornos mentales, drogadicción, exclusión social, intervención social. dual pathology, mental disorder, addiction, social exclusion and social intervention. patología dual, trastornos mentales, drogadicción, exclusión social, intervención social.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Impacte de la incidència de malalties mentals en persones amb consum de cocaïna. Aproximació d'accions socials postingrés a la Unitat de Patologia Dual
  Director del projecte: Torrens Bonet, Ramona
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Trabajo social
  Social Work
  Treball social
  Cocaïnomania
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar