Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Participaciones Preferentes

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:509
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG509
 • Autors:

  Calero Maqueda, Héctor
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-27
  Resum: Com tothom coneix, la comercialització de participacions preferents ha causat un gran malestar en la nostra societat. Estem parlant d’un instrument financer de caràcter complex que no atorga cap tipus de dret polític al seu titular, que té vocació de perpetuïtat, cotitzen en el mercat secundari i que, en cas de fallida de la entitat comercialitzadora, l’ordre de prelació dels seus titulars per cobrar es troba per darrera dels creditors comuns i subordinats. Actualment, es troben regulades, principalment, en la Llei 10/2014, d’Ordenació, Supervisió y Solvència de les Entitats de Crèdit, la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors i la Directiva 2004/39/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, sobre mercats d’instruments financers. El punt màxim de la seva comercialització es va produir en 2008. Amb motiu de la crisis del sector financer, les entitats d’aquest sector necessitaven augmentar el seu patrimoni, per la qual cosa van utilitzar els estalvis dels seus propis clients i, utilitzant les participacions preferents, van aconseguir convertir aquests estalvis en capital propi. El principal problema és que la col·locació d’aquest instrument financer es va fer vulnerant tot tipus d’exigències legals, dins les quals és precís destacar el deure d’informació a l’inversor, tenint en compte que es tractava en la seva major part d’inversors minoristes, i el deure de diligència exigit a les pròpies entitats financeres. Endemés, en molts casos van sorgir conflictes d’interessos dels quals van sortir beneficiades les pròpies entitats. En aquesta situació, són molts els inversors minoristes que van perdre el seu capital invertit i estan lluitant en els tribunals que, en molts casos, estan estimant error en el consentiment en el moment de signar els contractes de subscripció, ja que van contractar un producte diferent al que els havien ofert. As everyone knows, the marketing of preference shares has caused a major upset in society. We are talking about a financial instrument of a complex nature that does not grant any political right to its holder, perpetual, traded on the secondary market and, in case of bankruptcy of the distributor, the order of priority of payment to their holders will be after that the common and subordinated creditors. Nowadays are governed primarily by la Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre mercados de instrumentos financieros. The rise of marketing occurs in 2008. Due to the crisis in the financial sector, this sector entities needed to increase its assets, so they used the savings of their customers and, through the marketing of preference shares, transformed those savings into equity. The main problem is that the placement of this financial instrument was violating all legal requirements. One of them was the duty to provide information to investors and the duty of care required financial institutions themselves. We have to keep in mind that many of the investors didn’t have any knowledge of invest. After this, many investors lost their money invested, so they have gone to court. Courts are giving them the reason estimating error in consent at the time of signing contracts for subscription of preferences shares cause they had contracted a different product than the product that entities had been offered. Como todo el mundo sabe, la comercialización de participaciones preferentes ha causado un gran malestar en la sociedad. Estamos hablando de un instrumento financiero de carácter complejo que no otorga ningún tipo de derecho político a su titular, que tiene vocación de perpetuidad, cotizan en el mercado secundario y que, en caso de quiebra de la entidad comercializadora, el orden de prelación de cobro de sus titulares será posterior al de los acreedores comunes y subordinados. Actualmente se encuentran reguladas, principalmente, en la Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre mercados de instrumentos financieros. El auge de su comercialización se produce en 2008. Con motivo de la crisis del sector financiero, las entidades de dicho sector necesitaban aumentar su patrimonio, por lo que acudieron a los ahorros de sus propios clientes y, mediante la emisión de participaciones preferentes, consiguieron convertir dichos ahorros en capital propio. El principal problema es que la colocación de éste instrumento financiero se hizo vulnerando todo tipo de exigencias legales, dentro de los cuales cabe destacar el deber de información al inversor, teniendo en cuenta que se trataba de inversores minoristas, y el deber de diligencia exigido a las propias entidades financieras. Además, en muchos casos surgieron conflictos de intereses de los que salieron beneficiadas las propias entidades. Tras esta situación, muchos son inversores minoristas perdieron su dinero invertido, por lo que han acudido a los tribunales y están viendo como éstos les dan la razón estimando error en el consentimiento en el momento de firmar los contratos de suscripción, pues contrataron un producto diferente al que les habían ofrecido.
  Matèria: Instruments financers
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Calero Maqueda, Héctor
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Participacions Preferents Preference Shares Participaciones Preferentes
  Data de la defensa del treball: 2015-05-25
  Paraules clau: Participacions Preferents Preference Shares Participaciones Preferentes
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Participaciones Preferentes
  Director del projecte: Isern Salvat, Maria Rosa
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Instruments financers
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar