Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Transglutaminase 6 autoantibodies in neurological gluten-related affection suspected patients: validation as a diagnostic biomarker

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5124
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5124
 • Autors:

  Muñoz Blázquez, Aida
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-28
  Resum: S'han suggerit autoanticossos IgA contra la transglutaminasa 6 (TG6-Ab) com a biomarcador diagnòstic de disfuncions neurològiques relacionades amb la sensibilitat al gluten com l'atàxia del gluten. El present estudi pretén provar els nivells de TG6-Ab en pacients amb sospita d'afecció neurològica i pacients amb malaltia celíaca (MC), per validar la prova per al seu ús en la pràctica clínica. La metodologia es basa en un assaig immunoabsorbent lligat a enzims. Els resultats recapitulen la prevalença de TG6-Ab en pacients amb MC i neurològics, tot i que es va obtenir més alta en controls sans. Les determinacions de seguiment de TG6-Ab semblen ser un marcador diagnòstic útil per a les disfuncions neurològiques relacionades amb el gluten juntament amb l'avaluació clínica prèvia i les proves clàssiques de sensibilitat al gluten. IgA autoantibodies against transglutaminase 6 (TG6-Ab) have been suggested as a diagnostic biomarker for neurological dysfunctions related to gluten sensitivity like gluten ataxia. The present study aims to test TG6-Ab levels in neurological affection-suspected patients and coeliac disease (CD) patients, to validate the test for its use in clinical practice. Methodology is based in an Enzyme-linked Immunosorbent Assay. Results recapitulate the prevalence of TG6-Ab in CD and neurological patients, although was obtained higher in healthy controls. TG6-Ab follow-up determinations seem to be a helpful diagnostic marker for neurological gluten-related dysfunctions together with previous clinical evaluation and classical gluten sensitivity tests.
  Matèria: Biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Muñoz Blázquez, Aida
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Autoanticossos transglutaminasa 6 en pacients amb sospita d'afectació neurològica deguda al gluten: validació com a biomarcador diagnòstic Transglutaminase 6 autoantibodies in neurological gluten-related affection suspected patients: validation as a diagnostic biomarker Autoanticuerpos transglutaminasa 6 en pacientes con sospecha de afectación neurológica debida al gluten: validación como biomarcador diagnóstico
  Data de la defensa del treball: 2022-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Anticossos transglutaminasa 6, sensibilitat al gluten, biomarcador Transglutaminase 6 antibodies, gluten sensitivity, biomarker Anticuerpos transglutaminasa 6, sensibilidad al gluten, biomarcador
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 15
  Títol en la llengua original: Transglutaminase 6 autoantibodies in neurological gluten-related affection suspected patients: validation as a diagnostic biomarker
  Director del projecte: Gabaldó Barrios, Xavier
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar