Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La prestación de alimentos a hijos mayores de edad en el Código Civil de Cataluña

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:514
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG514
 • Autors:

  España Lopez, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-27
  Resum: La prestació d’aliments a fills major d’edat al Codi Civil de Catalunya El dret d’ aliments es pot definir com la facultat jurídica que té una persona, anomenada alimentat, per exigir a una altra, anomenada alimentant, el necessari per subsistir. En concret, ens hem centrat als alimentós establerts en un procediment de ruptura matrimonial. En el cas del fills menors d’edat, no hi ha dubte en què han de prestar-se, però, en canvi, existeix una gran indeterminació en quant als fills majors d’edat; si deuen o no establir-se, en quines circumstàncies i, fins quant. En relació amb la quantia de la prestació, no existeix un criteri fixe per establir-se, com, per exemple, un percentatge dels ingressos nets del que la presta, sino que es segueix l’anomenat criteri de proporcionalitat, és a dir, es fixa en funció del binomi “ingressos alimentant – necessitats alimentat”. Per tant, s’establirà segons les circumstàncies de cada cas concret. Referent a la legitimació per reclamar els alimentós als fills majors d’edat, tant la doctrina com la jurisprudència, consideren que la ostenta el progenitor que conviu amb ells, que serà el que rebrà dita prestació i l’administrarà. La major problemàtica que sorgeix al voltant de la prestació d’aliments als fills majors d’edat, és en quines circumstàncies i fins quan ha de prestar-se. La legislació no estableix res en concret perquè no és possible fer-ho, sino que hem d’atendre cada cas en concret. Com regla general, la prestació es prorrogarà mentre es continuï la formació amb la deguda diligència, i durarà, depenent del jutjat que l’estableixi, fins la finalització dels estudis, estant en condicions de trobar un treball que li pugui reportar un ingressos suficients pel seu suport, o fins que trobi dit treball. Maintenance obligations to children of full age in the Civil Code of Catalonia Maintenance obligations could be defined as the legal authority that a person, called maintenance creditor, to demand of another, called maintenance debtor, their need to subsist. Specifically, we have focused on maintenance obligations established in a event of marital breakdown. In the case of children under age, no doubt to be provided, but instead, there is great uncertainty as to the children of full age; whether or not established, under what circumstances and for how long. Regarding the amount of the benefit, there is no fixed criteria to be established, for example, a percentage of maintenance debtor’s net incomes, but follows the so-called proportionality test, ie, it is set according binomial "obligor - obligee needs." Therefore, it is set according to the circumstances of each particular case. Concerning the right to claim maintenance obligations for children of full age, both doctrine and jurisprudence consider that holds the parent who lives with them, who will receive that benefit and will administer it. The biggest problem that arises around the maintenance obligations for children of full age, is under what circumstances and how long it should take. The legislation does not establish anything concrete because is not possible to do it, but we must address each particular case. As a rule, the benefit will be extended as long as the education is performed with due diligence, and will last, depending on the court that will deal each individual case, until the end of the studies, being able to find a job that allows enough income to live alone, or until such work is found. La prestación de alimentos a hijos mayores de edad en el Código Civil de Cataluña El derecho de alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una persona, denominada alimentista, para exigir de otra, denominada alimentante, lo necesario para subsistir. En concreto, nos hemos centrado en los alimentos establecidos en un procedimiento de ruptura matrimonial. En el caso de los hijos menores edad, no hay duda de que deben prestarse, pero, en cambio, existe una gran indeterminación en cuanto a los hijos mayores de edad; si deben o no establecerse, en qué circunstancias y, hasta cuándo. En relación con la cuantía de la prestación, no existe un criterio fijo para establecerse, como, por ejemplo, un porcentaje de los ingresos netos del que la presta, sino que se sigue el llamado criterio de proporcionalidad, es decir, se fija en función del binomio “ingresos alimentante – necesidades alimentista”. Por lo tanto, se establecerá según las circunstancias de cada caso en concreto. Referente a la legitimación para reclamar los alimentos a los hijos mayores de edad, tanto la doctrina como la jurisprudencia, consideran que la ostenta el progenitor que convive con ellos, que será el que recibirá dicha prestación y la administrará. La mayor problemática que surge en torno a la prestación de alimentos a los hijos mayores de edad, es en qué circunstancias y hasta cuándo debe prestarse. La legislación no establece nada concreto porque no es posible hacerlo, sino que debemos atender cada caso en concreto. Como regla general, la prestación se prorrogará mientras se continúe la formación con la debida diligencia, y durará, dependiendo del juzgado que la establezca, hasta la finalización de los estudios, estando en condiciones de encontrar un trabajo que le pueda reportar unos ingresos suficientes para su sustento, o hasta que se encuentre dicho trabajo.
  Matèria: Pensions alimentàries-Catalunya
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: España Lopez, Laura
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: La prestació d'aliment a fill majors d'edat al Codi Civil de Catalunya Providing food to adult children in the Civil Code of Catalonia La prestación de alimentos a hijos mayores de edad en el Código Civil de Cataluña
  Data de la defensa del treball: 2015-05-26
  Paraules clau: "Prestació d'aliments", "carència de regulació específica", "fills majors d'edat" "Providing food", "lack of regulation specifies", "adult children" "Prestación de alimentos", "carencia de regulación específica", "hijos mayores de edad"
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La prestación de alimentos a hijos mayores de edad en el Código Civil de Cataluña
  Director del projecte: Villó Travé, Cristina
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Pensions alimentàries-Catalunya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar