Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

LA ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR TRAS LA CRISIS MATRIMONIAL Y EN LA EXTINCIÓN DE LA PAREJA ESTABLE

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:517
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG517
 • Autors:

  Filipetto Serra, Flavia Andrea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-27
  Resum: La vivienda familiar es el espacio habitable donde los integrantes de la familia desarrollan las relaciones familiares cotidianas y satisfacen parte de sus necesidades básicas. Uno de los problemas a resolver en los casos de crisis matrimonial y crisis en las parejas estables es el uso de la vivienda familiar, tanto cuando se haya llegado a un acuerdo entre las partes como si no. Si las partes no alcanzan el acuerdo la autoridad judicial es quien decide conforme al art. 233-20 CCCat en caso de crisis matrimonial y conforme al art. 234-8 CCCat en el supuesto de parejas estables. La atribución del uso de la vivienda familiar es un tema de gran actualidad debido a la situación económica por la que está atravesando nuestro país, que dificulta el acceso a la vivienda. En este trabajo se analiza desde una perspectiva jurídica qué ocurre con la vivienda familiar en los supuestos anteriores de cese de convivencia teniendo en cuenta las diversas posibilidades, como son la existencia o no de hijos, la titularidad del inmueble o de los derechos que sobre el mismo recaigan. Además se estudia la naturaleza jurídica del derecho de uso de la vivienda familiar, teniendo en cuenta las diferentes posiciones doctrinales, la posibilidad de inscripción del derecho de uso, las obligaciones que conlleva dicho derecho y las causas de extinción del mismo. The family house is a space where the family members develop their family relationships and meet some of their basic needs. One of the main problems to be resolved in cases of marriage couples or common law couples on crisis is the use of the family house, regardless of whether the parties have reaches an agreement. In case of not arriving to an agreement, it is the judge who must determine the effects, in conformity with the art. 233-20 CCCat in case of marital crisis and in conformity with the art. 234-8 CCCat in case of common law couples. The family house allocation is a very typical issue because of the economic situation that our country is going through. This paper analyze, from a legal perspective, what happens with the family in the previous cases of ending the cohabitation, such as the existence of children, ownership of the property or rights levied on the property. Also this paper analyze the legal nature of the family house use, taking into account the different doctrinal positions, the possibility of registration the right of use, the obligations of the right of use and the causes of extinction of it. L'habitatge familiar és l'espai habitable on els integrants de la família desenvolupen les relacions familiars quotidianes i satisfan part de les seves necessitats bàsiques. Un dels problemes a resoldre en els casos de crisi matrimonial i crisi en les parelles estables és l'ús de l'habitatge familiar, tant s'hagi arribat a un acord entre les parts com si no. Si les parts no aconsegueixen l'acord, l'autoritat judicial és qui decideix conforme a l'art. 233-20 CCCat en cas de crisi matrimonial i conforme a l'art. 234-8 CCCat en el supòsit de parelles estables. L'atribució de l'ús de l'habitatge familiar és un tema de gran actualitat a causa de la situació econòmica per la qual està travessant el nostre país, que dificulta l'accés a l'habitatge. En aquest treball s'analitza des d'una perspectiva jurídica què ocorre amb l'habitatge familiar en els supòsits anteriors de cessament de convivència tenint en compte les diverses possibilitats, com són l'existència o no de fills, la titularitat de l'immoble o dels drets que sobre el mateix recaiguin. A més s'estudia la naturalesa jurídica del dret d'ús de l'habitatge familiar, tenint en compte les diferents posicions doctrinals, la possibilitat d'inscripció del dret d'ús, les obligacions que comporta aquest dret i les causes d'extinció del mateix.
  Matèria: Divorci--Dret i legislació
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciencias jurídicas Juridical sciences Ciències jurídiques
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Filipetto Serra, Flavia Andrea
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: LA ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR TRAS LA CRISIS MATRIMONIAL Y EN LA EXTINCIÓN DE LA PAREJA ESTABLE THE FAMILY HOUSE ALLOCATION AFTER THE MARITAL CRISIS AND THE EXTINTION OF THE COMMON LAW COUPLE L'ATRIBUCIÓ DE L'ÚS DE L'HABITATGE FAMILIAR DESPRÉS DE LA CRISI MATRIMONIAL I EN L'EXTINCIÓ DE LA PARELLA ESTABLE
  Data de la defensa del treball: 2015-05-26
  Paraules clau: vivienda familiar, matrimonio, pareja estable family home, marraige, common law couple habitatge familiar, matrimoni, parelle estable
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: LA ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR TRAS LA CRISIS MATRIMONIAL Y EN LA EXTINCIÓN DE LA PAREJA ESTABLE
  Director del projecte: Barrada Orellana, Reyes
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias jurídicas
  Juridical sciences
  Ciències jurídiques
  Divorci--Dret i legislació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar