Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Poligamia en España: reagrupación familiar y pensión de viudedad

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:520
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG520
 • Autors:

  García Marí, Alberto
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-28
  Resum: El treball aquí presentat tracta d’analitzar l’encaix dels matrimonis poligàmics en el ordenament jurídic espanyol. Partim d’un sistemàtic rebuig inicial de tal figura matrimonial per part de l’Estat espanyol, ja que atempta contra els principis bàsics regidors del nostre sistema. Si a més li afegim, que no existeix una regulació expressa per aquest àmbit, provoca que els Tribunals espanyols hagin tingut que anar configurant cas per cas i amb una gran divergència, el seu posicionament respecte la poligàmia. S’exposarà la problemàtica relativa al reagrupament familiar de dues o més dones, quan el cònjuge home resideixi legalment a España. Així com la pensió de viduïtat a repartir entre elles: donat el rebuig de la figura d ela poligàmia, es pot concedir la pensió de viduïtat? O potser només a una de elles? Es pot repartir la pensió entre les diferents dones? A tot això es donarà resposta al llarg del present treball, plantejant un suscitat conflicte jurisprudencial, que lluny d’establir unes bases legals segures, pot comportar un perjudici per als subjectes que van contraure matrimoni poligàmic vàlidament al seu país d’origen. This project analyses how polygamy fits into the Spanish legal system. Firstly, is vital to take into consideration that there is a total rejection of this marital situation by the Spanish state as it goes against the main principles of our society. Adding the fact that no legal regulation actually exists for this, means that the Courts have had to treat each case individually and therefore, with a consequent great diversity. The issue regarding family regrouping of two or more wifes, when the spouse has got legal residence in Spain will be explained here, along with how the widows’ pension could be divided up. Given the fact that polygamy is unaccepted, can we allow any pension at all? And if so, should it be for just one of them or could it be divided up amongst all of them? An answer will be given in this project considering a consequential jurisprudence conflict, which far from establishing firm legal basis, could lead to an injustice for the subjects who has legally engaged in this polygamy in theirown country. El trabajo aquí presentado trata de analizar el encaje de los matrimonios poligámicos en el ordenamiento jurídico español. Partimos de un inicial rechazo sistemático hacia dicha figura matrimonial en el Estado español, por ir en contra de los principios regidores de nuestro sistema. Si a ello añadimos que no existe una regulación expresa para este ámbito, provoca que los Tribunales españoles hayan tenido que ir configurando caso a caso y con una gran divergencia, su posicionamiento respecto a la poligamia. Se expondrá la problemática relativa a la reagrupación familiar de dos o más esposas, cuando el cónyuge varón resida legalmente en España. Así como la pensión de viudedad a repartir entre ellas: dado el rechazo a la figura de la poligamia, ¿cabe conceder pensión de viudedad? ¿O quizás solo a una de ellas? ¿Se puede repartir la pensión entre las diferentes esposas? A todo ello se dará respuesta a lo largo del presente trabajo, planteando un suscitado conflicto jurisprudencial, que lejos de establecer unas bases legales seguras, puede llegar resultar un perjuicio para los sujetos que contrajeron matrimonio poligámico válidamente en su país de origen.
  Matèria: Poligàmia-Espanya
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: García Marí, Alberto
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Poligàmia a Espanya: reagrupament familiar i pensió de viduïtat Polygamy in Spain: family regrouping and widows' pension Poligamia en España: reagrupación familiar y pensión de viudedad
  Data de la defensa del treball: 2015-05-26
  Paraules clau: poligàmia, ordre públic, ordre públic atnuat, reagrupament familiar, pensió de viduïtat polygamy, public order, attenuated public order, family regrouping, widow's pension poligamia, orden público, orden público atenuado, reagrupación, pensión de viudedad
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Poligamia en España: reagrupación familiar y pensión de viudedad
  Director del projecte: Font Mas, Maria
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Poligàmia-Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar