Treballs Fi de Grau> Dret Públic

HOMESCHOOLING, educant al marge de la llei

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:522
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG522
 • Autors:

  Gimeno Gas, Esteve
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-28
  Resum: Homeschooling, home education, educació des de casa o educació en família són alguns dels mots emprats per referir-nos a l’opció dels pares d’assumir en exclusiva l’educació dels fills al marge de l’escola. Aquest treball té per finalitat dur a terme una anàlisi jurídica sobre el homeschooling que permeti valorar si aquest mètode educatiu té encaix constitucional i legal en el nostre OJ. El treball combina la cerca de bibliografia i jurisprudència amb entrevistes a famílies homeschoolers. El homeschooling s’originà a finals del segle XX als EEUU; ràpidament, es va estendre per Europa convertint-se en una pràctica internacional. La configuració jurídica del homeschooling és molt variada, ja que no existeix una política comuna en el marc de la UE en aquesta matèria; en general, els països del nord d’Europa –Dinamarca, Regne Unit...- presenten una regulació jurídica permissiva, mentre que els del sud –Espanya, Grècia...- mostren una actitud restrictiva. En el cas d’Espanya, on existeixen unes 2.000 famílies homeschoolers, l’article 27.4 CE preveu el caràcter obligatori i gratuït de l’ensenyament bàsic, sense concretar la fórmula pedagògica a seguir. Malgrat que la CE no fa referència a l’obligatorietat de l’escolarització, el legislador ho ha interpretat restrictivament, dissenyant un únic model educatiu -l’escolarització obligatòria- sense preveure fórmules alternatives d’educar, dificultant l’encaix legal del homeschooling; dita interpretació és recolzada pel TC el qual, en la STC 133/2010, ha considerat l’escolarització obligatòria com una “mesura proporcionada”, tot i no ser indispensable, ja que l’experiència d’altres països mostra l’existència de mecanismes que permeten conciliar millor els interessos de menors, pares i poders públics. En resum, cal una modificació del sistema educatiu que permeti la pràctica legal del homeschooling sota unes garanties que assegurin a l’Estat l’interès superior del menor i a les famílies homeschoolers abandonar la situació d’inseguretat jurídica en la que es troben. Homeschooling, home education, education from home or family education are some of the words used to refer to the option of the parents to take in the children's education outside the school. This work aims to carry out a legal analysis on the homeschooling in order to assess if this educational method has legal and constitutional lace in our OJ. The work combines the search of bibliography and jurisprudence with interviews to homeschoolers families. Homeschooling originated in the late 20th century in the USA; quickly, spread over Europe becoming an international practice. The legal configuration of homeschooling is varied, since there is no common policy within the framework of the EU in this matter; in general, the countries of Northern Europe -Denmark, UK...- present a permissive legal regulation, while those of the South -Spain, Greece...- show a restrictive attitude. In the case of Spain, with about 2,000 families, the article 27.4 of the Spanish Constitution provides for the compulsory and free character of the basic education, without specifying the pedagogical formula to follow. Although the CE does not refer to the obligatory schooling, the legislator has played a restrictive interpretation, designing a unique model –the compulsory schooling- without providing alternative ways to educate, to hamper the legal lace of homeschooling; this interpretation is supported by the TC which, in the STC 133/2010, considered the obligatory education to be a "proportionate measure", although not essential, as the experience of other countries shows the existence of mechanisms that allow to harmonize better the interests of children, parents and public authorities. In short, a modification of the educational system that allows the legal practice of homeschooling under some state guarantees to ensure the best interests of the child and the family homeschoolers leave the situation of legal insecurity is required. Homeschooling, home education, educación desde casa o educación en familia son algunas de las palabras empleadas para referirnos a la opción de los padres de asumir en exclusiva la educación de los hijos al margen de la escuela. Este trabajo tiene por finalidad llevar a cabo un análisis jurídico sobre el homeschooling que permita valorar si este método educativo tiene encaje constitucional y legal en nuestro OJ. El trabajo combina la búsqueda de bibliografía y jurisprudencia con entrevistas a familias homeschoolers. El homeschooling se originó a finales del siglo XX en los EEUU; rápidamente, se extendió por Europa convirtiéndose en una práctica internacional. La configuración jurídica del homeschooling es muy variada, por no existir una política común de la UE en esta materia; en general, los países del norte de Europa presentan una regulación jurídica permisiva, mientras que los del sur muestran una actitud restrictiva. En el caso de España, donde existen unas 2.000 familias homeschoolers, el artículo 27.4 CE prevé el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica, sin concretar la fórmula pedagógica a seguir. No obstante, el legislador lo ha interpretado restrictivamente, diseñando un único modelo educativo, la escolarización obligatoria, sin prever fórmulas alternativas de educar, dificultando el encaje legal del homeschooling; dicha interpretación es apoyada por el TC el cual, en la STC 133/2010, consideró la escolarización obligatoria como una "medida proporcionada", aunque no sea indispensable, ya que la experiencia de otros países muestra la existencia de mecanismos que permiten conciliar mejor los intereses de los menores, los padres y los poderes públicos. En resumen, se requiere una modificación del sistema educativo que permita la práctica legal del homeschooling bajo unas garantías que aseguren al Estado el interés superior del menor y a las familias homeschoolers abandonar la situación de inseguridad jurídica actual.
  Matèria: Escolarització a casa
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Gimeno Gas, Esteve
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: HOMESCHOOLING, educant al marge de la llei HOMESCHOOLING, educating outlaw HOMESCHOOLING, educando al margen de la ley
  Data de la defensa del treball: 2015-05-27
  Paraules clau: homeschooling, educació, desescolarització. homeschooling, education, lack of schooling. homeschooling, educación, desescolarización.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: HOMESCHOOLING, educant al marge de la llei
  Director del projecte: Barrat Esteve, Jordi
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Escolarització a casa
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar