Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Las tachas del testigo en la Ley 1/2000

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:525
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG525
 • Autors:

  Guinovart Martín, Victoria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-28
  Resum: L'objecte del present treball de fi de grau de dret és l'estudi crític de la regulació actual del rebuig dels testimoni previst en la nostra Llei 1/2000, de 7 de gener, reguladora de l'enjudiciament Civil Espanyol. Aquest treball està dividit en tres parts: la primera, realitza una anàlisi de la legislació vigent en matèria de rebuig dels testimonis en el procés civil; en la segona part, després de detectar els problemes més importants que planteja aquesta legislació, es proposen alternatives a la regulació actual; i finalment, en tercer lloc, es realitza una anàlisi crítica comparativa de la nostra legislació amb les dues últimes legislacions processals civils que hi ha hagut a Europa (és a dir, el nou Codi Processal Civil portuguès) i a Sud-americà (és a dir, el Codi General Unitari del Procés colombià). The purpose of this current work of end of law grade is the critical study of the present regulation of the disqualification of witnesses laid down in our Law 1/2000 of 7th January, regulating the Spanish Civil Procedure. This paper is divided into three parts: firstly, an analysis of the legislation in force regarding disqualification of witnesses in civil proceeding; in the second part, after detecting the most important problems of this legislation, has proposed alternatives to the current regulation; and finally, thirdly, a comparative and critical analysis is performed of our legislation with the last two procedural laws civilians have occurred in Europe (i.e. the Portuguese Civil Procedure Code) and South America (namely the General Code of Colombia Processing Unit). El objeto del presente trabajo de fin de grado de derecho es el estudio crítico de la regulación actual de las tachas del testigo previstas en nuestra Ley 1/2000, de 7 de enero, reguladora del Enjuiciamiento Civil Español. Este trabajo está dividido en tres partes: la primera, realiza un análisis de la legislación vigente en materia de tachas a testigos en el proceso civil; en la segunda parte, tras detectar los problemas más importantes que plantea dicha legislación, se proponen alternativas a la regulación actual; y finalmente, en tercer lugar, se realiza un análisis crítico comparativo de nuestra legislación con las dos últimas legislaciones procesales civiles habidas en Europa (esto es, el nuevo Código Procesal Civil portugués) y en Sudamérica (a saber, el Código General Unitario del Proceso colombiano).
  Matèria: Testimonis
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Guinovart Martín, Victoria
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: El rebuig dels testimonis en la Llei 1/2000, de 7 de gener, d' Enjudiciament Civil. The disqualification of witnesses in the 1/2000 of 7th January of Civil Procedure Law Las tachas del testigo en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
  Data de la defensa del treball: 2015-05-29
  Paraules clau: Rebuig, testimoni, interrogatori Disqualification, witness, interrogation Tachas,testigo,interrogatorio
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Las tachas del testigo en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
  Director del projecte: Picó i Junoy, Joan
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Testimonis
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar