Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La il·licitud publicitària basada en la forma: Publicitat encoberta i publicitat subliminal

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:528
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG528
 • Autors:

  Joan Ibern Canadell
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-28
  Resum: La il·licitud publicitària basada en la forma: la publicitat encoberta i la publicitat subliminal Aquest treball de fi de grau té l’objectiu d’analitzar la situació jurídica actual dels il·lícits publicitaris que basen la seva il·licitud en la forma de la comunicació publicitària, i no pas en el missatge. Es fa també una breu però rellevant referència a la intervenció de la publicitat en el mercat i en el dret de la competència, justificant així la seva necessària i estricta regulació jurídica degut al potent instrument que pot esdevenir. Pel que fa a l’anàlisi dels il·lícits basats en la forma, en primer lloc, s’estudia la publicitat encoberta, la qual té com a finalitat amagar la voluntat publicitària d’una determinada comunicació publicitària, per tal que els seus destinataris no reconeguin la seva voluntat comercial, i en definitiva, podria ser definida com “publicitat disfressada”. En el context de la publicitat encoberta, es fa un profund anàlisi de la figura publicitària de l’emplaçament de producte, la qual està guanyant un gran protagonisme en els últims anys, i justifica completament la seva nova estricta regulació a la Llei General de la Comunicació Audiovisual. D’altra banda, s’estudia l’il·lícit publicitari referent a la publicitat subliminal, destacant-ne les seves peculiars característiques, les quals justifiquen enormement l’absència de sentències relacionades. Finalment, es planteja la necessitat de produir-se un canvi en aquesta regulació de la publicitat subliminal. This project aims to analyse the current status of illegal advertising that base their illegality in the form of advertising communication, not the message. A brief but significant reference to the kind of intervention that advertising have in the market and in the competition law is also made, thus justifying its strict legal regulation because of its possibility to become a very powerful tool. Referring to the analysis of illicit based on the form, at first it’s treated the surreptitious advertising, which primarily aims to hide its advertising intention, so that the consumers do not recognize their commercial will, and ultimately, it could be defined as "disguised advertising". In the context of surreptitious advertising, in-depth analysis of the advertising figure of product placement technique is made, which is gaining a great prominence in the recent years, and fully justifies the new regulation on the “Ley General de Comunicación Audiovisual”. On the other hand, advertising on illegal subliminal advertising is studied, highlighting its unique characteristics, which greatly justify the absence of judgments related. Finally, a judgement of the necessity of a regulation change in the subliminal advertising regulation is done. Este trabajo de fin de grado tiene el objetivo de analizar la situación jurídica actual de los ilícitos publicitarios que basan su ilicitud en la forma de la comunicación publicitaria, y no en el mensaje. Se hace también una breve pero relevante referencia a la intervención de la publicidad en el mercado y en el derecho de la competencia, justificando así su necesaria y estricta regulación jurídica debido al potente instrumento que puede llegar a ser. En referencia al análisis de los ilícitos basados en la forma, en primer lugar, se estudia la publicidad encubierta, la cuál tiene como finalidad principal esconder la voluntad publicitaria de una determinada comunicación publicitaria, para que sus destinatarios no reconozcan su voluntad comercial, y en definitiva, podría ser definida como “publicidad disfrazada”. En el contexto de la publicidad encubierta, se realiza un profundo análisis de la figura publicitaria del emplazamiento de producto, técnica que está ganando un gran protagonismo en los últimos años, y justifica completamente la su nueva regulación en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Por otro lado, se estudia el ilícito publicitario relativo a la publicidad subliminal, destacando sus peculiares características, las cuáles justifican enormemente la ausencia de sentencias relacionadas. Finalmente, se plantea la necesidad de producirse un cambio en la regulación actual de la publicidad subliminal.
  Matèria: Publicitat subliminal
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Joan Ibern Canadell
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: La il·licitud publicitària basada en la forma: Publicitat encoberta i publicitat subliminal The illegal advertising based on the form: Surreptitious advertising and subliminal advertising La ilicitud publicitaria basada en la forma: Publicidad encubierta y publicidad subliminal
  Data de la defensa del treball: 2015-05-28
  Paraules clau: publicitat, il·lícita, encoberta surreptitious advertising,Subliminal advertising publicidad, ilícita, encubierta
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La il·licitud publicitària basada en la forma: Publicitat encoberta i publicitat subliminal
  Director del projecte: Sugrañes Franquet, Maria Teresa
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Publicitat subliminal
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar