Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Madre

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:532
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG532
 • Autors:

  Julián Blasco, Andrea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-28
  Resum: Actualment, la figura de la dona en nombroses ocasions es reflexa com un focus de polèmiques i protestes malgrat què, si bé es cert que la situació de desigualtat existent avui dia no es comparable amb les rígides i fèrries restriccions en altres etapes històriques, com ara, la que es va viure durant el període de la dictadura franquista instaurada a España des de l'any 1939 amb el final de la Guerra Civil espanyola fins la mort de Francisco Franco l'any 1975, la qual va suposar una vertadera repressió en el desenvolupament de la dona, on es van centrar nombroses regulacions legals en les que es van establir desigualtats no només a la vida laboral sinó també en la pròpia vida quotidiana en l'àmbit de la vida familiar. Per això, amb aquest treball es pretén reflectir i donar una visió més extensa sobre quina era vertaderament la situació de la dona durant els més de trenta anys en que es va mantenir latent la dictadura. Així, a fi de poder plasmar de la millor manera possible els objectius marcats en la redacció del present treball, dividit per capítols, el primer va dirigit a l'exposició dels pilars en els que es recolzava el règim per tal de tenir una visió de la societat franquista i les seves conseqüències; un segon capítol on es pot observar la situació de la dona i un tercer centrat exclusivament en la regulació jurídica de la dona on es porta a terme un anàlisi de les diferents lleis promulgades en allò dirigit exclusivament pel que fa referència a la dona. Nowadays, the figure of the women in numerous occasions turns out to be reflected as a core of polemics and protests; although it is true that the situation of inequality that exists currently, is not comparable to the existing one with the rigid and ferrous restrictions in other historical stages, such a lived during the period of the dictatorship's Franco restored in Spain from the year 1939 in order the Spanish Civil war, up to Francisco Franco's death in the year 1975 which supposed a real repression to the development of the women, where they centered on numerous legal regulations those who were established inequalities not only in the labor life but also in the own daily life in the area of the family life. For it, with this work I tried to reflect and give a more widespread vision of which it was the really situation of the women during more than thirty years in which the dictatorship was kept latent. For that, in order to be able to form the best possible way the aims marked of the present work, divided by chapters, the first one it is directed the exhibition of the props on which the regime was resting in order to be able to have a vision of the pro-Franco company and his consequences; the second chapter where can be observed the situation of the woman and a third party centered exclusively on the juridical regulation of the woman where there is carried out the analysis of the laws promulgated. Actualmente, la figura de la mujer en numerosas ocasiones aparece reflejada como un foco de polémicas y protestas; aunque si bien es cierto que la situación de desigualdad que existe hoy en día, no es comparable a la existente con las rígidas y férreas restricciones en otras etapas históricas, como por ejemplo, la vivida durante el período de la dictadura franquista instaurada en España desde el año 1939 con el fin de la Guerra Civil española, hasta la muerte de Francisco Franco en el año 1975 la cual supuso una verdadera represión al desarrollo de la mujer, en donde se centraron numerosas regulaciones legales en las que se establecieron desigualdades no sólo en la vida laboral sino también en la propia vida cotidiana en el ámbito de la vida familiar. Por ello, con este trabajo se pretende reflejar y dar una visión más extendida de cual era verdaderamente la situación de la mujer durante los más de treinta años en que se mantuvo latente la dictadura. Así, a fin de poder plasmar de la mejor manera posible los objetivos marcados en la redacción del presente trabajo, dividido por capítulos, el primero va dirigido a la exposición de los pilares en los que se apoyaba el régimen a fin de poder tener una visión de la sociedad franquista y sus consecuencias; un segundo capítulo donde puede observarse la situación de la mujer y un tercero centrado exclusivamente en la regulación jurídica de la mujer donde se lleva a cabo el análisis de las leyes promulgadas en aquello dirigido exclusivamente a lo referente a la mujer.
  Matèria: Dones-Espanya-Història-1939-1975
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Julián Blasco, Andrea
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Mare, cuinera i piadosa: el paper de la dona al franquisme Mother, cook and pious: the role of women in the Franco's regimen Madre, cocinera y piadosa: el papel de la mujer en el franquismo
  Data de la defensa del treball: 2015-05-28
  Paraules clau: Dona, franquisme, regulació Woman, Franco's regime, regulation Mujer, franquismo, regulación
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Madre, cocinera y piadosa: el papel de la mujer en el franquismo
  Director del projecte: Reig Tapia, Alberto
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Dones-Espanya-Història-1939-1975
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar