Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La análoga relación de afectividad en los delitos de Violencia de género

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:534
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG534
 • Autors:

  Krut ko, Kseniya
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-28
  Resum: El principal objectiu és analitzar l’impacte de la Violència de gènere, en especial, quan aquesta es produeix en el si dels problemes que sorgeixen a l’actualitat a l’hora de delimitar els supòsits en els quals estem davant d’una anàloga relació d’afectivitat. Es tracta de situacions en les quals, en ocasions es pot produir encara una major indefensió i vulnerabilitat de la víctima donada la dificultat de delimitar el concepte de l’anàloga relació d’afectivitat. Hi hauria relació entre dues persones que es troben de manera esporàdica un cop al mes, o entre una parella que porta 6 mesos coneixent-se? Per tal de trobar respostes a aquestes preguntes s’entra a analitzar les diferents interpretacions dels Tribunals espanyols a nivell geogràfic i a nivell temporal, ja que els requisits per apreciar l’anàloga relació d’afectivitat al nostre Estat no són uniformes, sinó que més aviat hi ha una disparitat de criteris. S’observa que les Sentències de Tarragona exigeixen molts requisits per tal de poder apreciar l’anàloga relació d’afectivitat, com ara: continuïtat, estabilitat, projecte de vida en comú. La prova d’aquests requisits es pot facilitar amb indicis com ara projectes econòmics o lloguer de vivenda. Es caracteritzen per una interpretació restrictiva ja que per poder apreciar l’anàloga relació d’afectivitat la relació ha de ser quasi equivalent a la matrimonial. Però existeixen Sentències d’altres Tribunals de l’Estat per a les quals és suficient amb requisits com la duració de la relació, serietat, compromís i que traspassin la simple amistat. Depenent del Tribunal al qual ens dirigim, es pot obtenir una resolució més favorable o menys, cosa que pot conduir a una certa inseguretat jurídica. The main objective of this Final project is to analyze the Gender Violence impact, especially, when it is produced within the problems we may live nowadays while delimitating cases in which there exists a relation of affectability. There are situations in which, occasionally there can exist even a bigger victim’s helplessness or vulnerability because of the difficulty to delimit a relation of affectability conception. Could there be a relation between two people who just see each other once a month sporadically, or between couples who keep meeting for six months? In forward to obtaining answers to these questions I am going to analyze different Spanish Tribunals’ interpretations analyzing them at geographical and temporal scale, as the requirements in forward to appreciating a relation of affectability are not regular, predominating disparate opinions. We can observe that Tarragona’s sentences require a lot of formalities in order to appreciate relation affectability, such as: continuity, stability, shared life project. It is possible to facilitate these requirement’s proof by some clues such as economic projects or house renting together. They are characterized by a restrictive interpretation as we must prove a lot of formalities as a relation of affectability must be almost equivalent to a marriage affectability. However, there are other sentences from other state Tribunals for which it is enough with formalities such as a duration of relationship, seriousness, commitment and overcoming the simple friendship. Depending on the Tribunal which we come in for, we can obtain a sentence more favorable or less, that is a thing that sometimes can lead us to a legal uncertainty. El principal objetivo es analizar el impacto de la Violencia de género, en especial, cuando ésta se produce en el seno de los problemas que surgen en actualidad a la hora de delimitar los supuestos en los que estamos ante una análoga relación de afectividad. Se trata de situaciones en las cuales, en ocasiones se puede producir aun una mayor indefensión y vulnerabilidad de la víctima dada la dificultad de delimitar el concepto de la análoga relación de afectividad. ¿Habría relación entre dos personas que se encuentran de manera esporádica una vez al mes, o entre dos novios que llevan seis meses conociéndose? Con tal de encontrar respuestas a estas preguntas se entra a analizar las diferentes interpretaciones de los Tribunales españoles a nivel geográfico y a nivel temporal, ya que los requisitos para apreciar la análoga relación de afectividad en nuestro Estado no son uniformes, sino que más bien hay disparidad de criterios. Se observa que las Sentencias de Tarragona exigen muchos requisitos con tal de poder apreciar la análoga relación de afectividad, tales como: continuidad, estabilidad, proyecto de vida en común. La prueba de estos requisitos se puede facilitar con indicios tales como proyectos económicos o alquiler de vivienda. Se caracterizan por su interpretación restrictiva ya que para poder apreciar la análoga relación de afectividad la relación tiene que ser casi equivalente a la matrimonial. Sin embargo existen Sentencias de otros Tribunales del Estado para los cuales es suficiente con requisitos como duración de la relación, seriedad, compromiso y que traspasen la simple amistad. Depende del Tribunal al cual nos dirijamos, se puede obtener una resolución más favorable o menos, cosa que puede conducir a una cierta inseguridad jurídica.
  Matèria: Violència envers les dones
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Krut ko, Kseniya
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: L'anàloga relació d'afectivitat en els delictes de Violència de gènere Affectability relations in crimes related to a Gender violence La análoga relación de afectividad en los delitos de Violencia de género
  Data de la defensa del treball: 2015-05-27
  Paraules clau: Dona, afectivitat, gènere Woman, affectability, gender Mujer, afectividad, género
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La análoga relación de afectividad en los delitos de Violencia de género
  Director del projecte: Muñoz Zafra, Inmaculada Concepción
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Violència envers les dones
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar